Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1728 (2019-2020)
Innlevert: 26.05.2020
Sendt: 26.05.2020
Besvart: 03.06.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

Une Bastholm (MDG)

Spørsmål

Une Bastholm (MDG): Det ble nylig påvist hydrokarboner i drikkevannet på Sør-Kvaløya i Tromsø, som kan skyldes lekkasje fra et nærliggende vindkraftverk. Ifølge Mattilsynet kan drikkevannet i området være ødelagt for lang tid framover.
Mener statsråden det er forsvarlig å bygge ut vindkraft i nærheten av drikkevannskilder, slik det nå gjøres i Florø, og vil eierne av vindkraftselskapene holdes økonomisk ansvarlig ved et eventuelt utslipp til drikkevann?

Begrunnelse

Sagavatnet ved Florø by forsyner i dag omtrent 8500 personer. Rett i nærheten av vannet settes det nå opp vindturbiner hvor avstanden til nedslagsfeltet for drikkevannskilden kun er 100 meter. Dette står delvis i konflikt med de lokale anbefalingene. Mattilsynet mente i sin uttale til MTA at NVEs vurdering av 100 meter sikkerhetssone var for lite. Området der vindturbinene settes opp er værhardt, noe som kan øke risikoen for skader og utslipp.

Tina Bru (H)

Svar

Tina Bru: Jeg har merket meg at spørsmål om drikkevann ofte kommer opp under konsesjonsbehandlingen av vindkraftsaker. Tilgang til rent vann er et meget viktig hensyn som skal ivaretas på forsvarlig vis når konsesjonssøknadene er til behandling av energimyndighetene.

Det er utført risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) i forbindelse med utbygging av vindkraftverk i nærheten av drikkevann i flere prosjekter. Det er så langt ikke registrert slike analyser som konkluderer med at risikoen for forurensing er uakseptabel, så fremt det gjennomføres avbøtende tiltak. Samtidig kan hensynet til drikkevann føre til endringer i prosjektene. I noen prosjekter reduseres tiltakene innenfor nedbørfeltene, enten ved at turbiner flyttes eller tas bort, eller at veier og andre inngrep justeres eller flyttes. Mindre justeringer i detaljplanen for vindkraftverket kan føre til vesentlig lavere risiko for forurensing av drikkevannskilden, og grundig planlegging på detaljstadiet, herunder involvering av lokale myndigheter, er viktig. I tillegg utarbeides det regelmessig beredskapsplaner for å avdekke og avbøte eventuell forurensning.

Under konsesjonsbehandlingen skal det alltid foretas en nøye vurdering av sårbarheten for drikkevannsforsyningen, og om det foreligger alternativer.

Jeg vil samtidig gjøre det klart at konsesjonæren er forpliktet til å dekke alle kostnader for tiltak som gjøres av hensyn til drikkevann i forbindelse med bygging og drift av vindkraftverk.