Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1762 (2019-2020)
Innlevert: 28.05.2020
Sendt: 29.05.2020
Besvart: 05.06.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Hva har vært de konkrete anbefalingene – og smittevernfaglige begrunnelser for – forbud mot deltakelse/besøk for partnere til gravide og fødende innen svangerskaps – og fødselstjenestene, hvordan har anbefalinger og retningslinjer blitt formidlet til landets sykehus og hva er de konkrete anbefalingene/retningslinjene rundt dette på nåværende tidspunkt?

Begrunnelse

Mange kvinner som gjennomgår svangerskap, fødsel og barselstiden under en tid med inngripende smitteverntiltak, har opplevd og delt de negative konsekvensene dette har medført. Særlig stor har belastningen vært for mange førstegangsfødende, kvinner med fødselsangst eller andre helseutfordringer. Det er også mange som melder fra om ulempen det har medført at ikke partner eller andre som står en nær har kunnet delta under ultralyd og kontroller, eller i situasjoner der krevende beskjeder om fosterets helsesituasjon har blitt gitt. Nære personer i den kvinnens nettverk har også båret byrden av å ikke kunne være tilstede for mor og barn.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Smitte i helseinstitusjoner har store konsekvenser for pasienter og helsepersonell. Helsedirektoratet anbefalte derfor i mars besøksstans i helseinstitusjoner. Unntak kunne gjøres for ledsager til barn og fødende. Nærmere innretning av anbefalingen om besøksstans ble avgjort av det enkelte helseforetak.

Smitte i føde- barselavdeling vil på grunn av karantenebestemmelsene kunne redusere avdelingens beredskap for å ta imot fødende vesentlig. Helseforetakene valgte derfor å innrette tiltaket slik at partner fikk være tilstede ved selve fødselen, men ikke under barseloppholdet.

Med bakgrunn i den aktuelle smittesituasjonen, ble anbefalingene fra Helsedirektoratet om besøk i helseinstitusjoner revidert 27.mai. De nye anbefalingene sier at det i noen tilfeller vil være særlig viktig å legge til rette for at pårørende får besøke sine nærmeste i institusjon. Eksempler på slike tilfeller er pårørende til kritisk syke eller døende, pasienter med langvarig opphold i institusjonen, samt tilstedeværelse av partner i forbindelse med fødsel og barselstid.

Flere helseforetak har allerede åpnet for at partner kan være tilstede ved barseloppholdet, med enkelte restriksjoner av smittevernhensyn. Med bakgrunn i de reviderte anbefalingene regner vi med at flere fødeinstitusjoner vil åpne for besøk av partner på barsel i tiden fremover.