Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1867 (2019-2020)
Innlevert: 09.06.2020
Sendt: 10.06.2020
Besvart: 17.06.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Kan statsråden allerede nå varsle om han i statsbudsjettet for 2021 vil gjeninnføre et statlig, øremerket tilskudd til mobile bibliotek, som blant annet bibliotekbåten Epos vil kunne få støtte av?

Begrunnelse

Bokbåten Epos er et unikt tilbud til befolkningen i Vestland, særlig barn og unge. Det flytende biblioteket og litteraturhuset står nå i fare for å bli lagt ned. Epos har vært i drift siden 1963 og går til grender på Vestlandet som ellers ikke har bibliotektjenester. Når bokbåten nå mister finansieringen går det ut over tilgang på litteratur og opplevelser i hele fylket.
Fram til 2000 var det et eget, øremerket tilskudd til mobile bibliotek. Også de mobile bibliotekene har utviklet seg sterkt de senere årene, og en bibliotekbuss kan i dag tilby både et makerspace for ungdom og et tradisjonelt utlån av bøker. Mobile bibliotek kan sikre nærhet for mange i store kommuner med spredt bosetning, og således være viktig for å sikre at alle får et bibliotektilbud. I 1995 fantes det 55 mobile bibliotek i Norge, med over 300 000 årlige besøkende. Etter 2000 falt det øremerkede driftstilskuddet bort, og det er i dag bare 18 bibliotekbusser og en bibliotekbåt igjen. Til sammenligning var det i Finland i 2013 hele 147 bokbusser i drift.

Abid Raja (V)

Svar

Abid Raja: Det er ikke naturlig på nåværende tidspunkt å varsle hva som kommer i kulturbudsjettet for 2021. Når det gjelder spørsmålet om øremerkede midler til folkebibliotekene vil jeg vise til følgende:

Bokbåten har lang historie på Vestlandet. Fram til 2015 var båten et samarbeid mellom de tre vestlandsfylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland. I 2015 trakk Sogn og Fjordane seg ut av samarbeidet, og i 2019 trakk også Møre og Romsdal seg ut. 9. juni i år vedtok fylkestinget i Vestland å legge ned det resterende bokbåttilbudet, med oppslutning fra Ap, SV, Sp, KrF, MDG og V. Fylkestinget har blant annet lagt vekt på at det vil kunne svekke det samlede bibliotektilbudet i fylket å opprettholde Bokbåten i sin nåværende form.

Lov om folkebibliotek slår fast at det er kommunene som har ansvaret for at befolkningen har et godt bibliotektilbud. Det kommunale ansvaret for organisering og finansiering av bibliotektjenestene var også begrunnelsen for at øremerkede midler til mobil bibliotekdrift i sin tid ble avviklet. Stortinget har flere ganger avvist forslag om øremerkede midler til drift av folkebibliotek, siste gang i desember 2018 i forbindelse med behandlingen av Representantforslag om et femårig nasjonalt biblioteksløft Dokument 8:219 S (2017-2018). Ny nasjonal bibliotekstrategi, Rom for demokrati og dannelse 2020 – 2023 er førende for statens politikk på bibliotekområdet. Strategien slår fast at statens økonomiske bidrag til utvikling av folkebibliotekene fremover skal gå gjennom tildeling av utviklingsmidler og tilrettelegging for felles infrastruktur, og det legges vekt på bibliotekene som aktive formidlingsinstitusjoner av kultur og kunnskap.

Selv om antallet mobile bibliotekavdelinger har gått ned i perioden etter at øremerket driftstilskudd ble avviklet, er det lite som tyder på at bibliotektilbudet i kommunene har blitt dårligere. I forbindelse med evaluering av Nasjonal bibliotekstrategi for perioden 2015-2018 oppgav hele 54 prosent av befolkningen at de hadde brukt folkebiblioteket det siste året. Flere arrangementer og satsing på nye bibliotekbygg vitner om at kommunene tar ansvaret for å tilby innbyggerne gode bibliotek på alvor.