Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1908 (2019-2020)
Innlevert: 12.06.2020
Sendt: 12.06.2020
Besvart: 19.06.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

Sivert Bjørnstad (FrP)

Spørsmål

Sivert Bjørnstad (FrP): Hva er årsaken til at museer utenfor KUDs ramme, slik som for eksempel Falstadsenteret, faller utenfor kompensasjonsordningen, og vil statsråden ta initiativ til å rette opp i dette?

Begrunnelse

I følge kulturplot.no er det slik at museer som ligger på andre departementers budsjettområde enn Kulturdepartementets ikke har mulighet til å få støtte gjennom kompensasjonsordningen. Dette gjelder blant annet Falstadsenteret, Narviksenteret og Holocaustsenteret, som får statlige bevilgninger over Kunnskapsdepartementets budsjett.
Det virker svært ulogisk at det skal være tilknytningen til ett bestemt departement som skal være førende for om man får støtte eller ikke. Stortinget har tidligere vedtatt at organisasjonsform ikke skal spille inn i vurderingen om man er kvalifisert for støtte gjennom kompensasjonsordningen, eller ikke, og da virker tilknytning til departementene som en merkelig avgrensning i så henseende.

Abid Q. Raja (V)

Svar

Abid Q. Raja: Regjeringen har innført to midlertidige søknadsbaserte kompensasjonsordninger for arrangører i kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. Ordningen for kultursektoren forvaltes av Norsk kulturråd. Ordningen for frivillighets- og idrettssektoren forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. I Prop. 127 S (2019-2020) foreslår regjeringen å forlenge ordningene frem til 1. september 2020, med en bevilgningsøkning på til sammen 1,5 milliarder kroner.

Det medfører ikke riktighet at kompensasjonsordningene avgrenser seg til kun institusjoner under Kulturdepartementet. Alle kulturinstitusjoner kan søke om kompensasjon fra ordningene dersom de oppfyller de generelle vilkårene for ordningene, jf. §§ 1 og 2 i forskrift av 3. april 2020 om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i kultursektoren og §§ 1 og 2 i forskrift av 3. april 2020 om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren. Det fremgår videre av forskriftene hvilke tap eller utgifter det kan gis kompensasjon for.

På Kulturrådets og Lotteri- og stiftelsestilsynets sider ligger også oppdatert informasjon om ordningene med ofte stilte spørsmål og svar.

Både Falstadsenteret og Narviksenteret er i dag registrert i Frivillighetsregisteret. Disse institusjonene skal kunne omfattes av ordningen dersom de oppfyller de generelle vilkårene for ordningen for frivillighets- og idrettssektoren.

Holocaustsenteret faller i dag utenfor begge ordningene, da senteret ikke er registrert i Frivillighetsregisteret og oppfyller heller ikke vilkår for kompensasjon etter ordningen for kultursektoren, da senterets andel offentlig finansiering ligger på 94%, mens vilkåret er at andel offentlig finansiering skal ligge under 60%.

Regjeringen har den siste tiden fremmet ulike krisepakker og utvidet kompensasjonsordninger. Siden koronakrisen inntraff har regjeringen foreslått nær 3,8 milliarder kroner i målrettede tiltak for media, kultur, idrett og frivillighet.

I Prop. 127 S (2019-2020) foreslår regjeringen en bevilgning på om lag 120 mill. kroner til museer under Kulturdepartementets budsjett. Spørsmålet om behov for liknende direkte bevilgninger til museer under andre departementer må eventuelt vurderes av de respektive fagdepartementene.

Regjeringen er klar over at svært mange har det vanskelig i denne krisen, og det arbeides kontinuerlig med å vurdere ordningene. Dersom krisen skulle vedvare vil regjeringen følge opp de respektive sektorene på best mulig måte.