Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1926 (2019-2020)
Innlevert: 15.06.2020
Sendt: 15.06.2020
Besvart: 22.06.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

Åsunn Lyngedal (A)

Spørsmål

Åsunn Lyngedal (A): Vil kulturministeren sørge for kompensasjon også til museer og institusjoner utenfor Kulturdepartementets budsjett, som i dag faller utenfor kompensasjonsordningene?

Begrunnelse

Stiftelsen Narviksenteret driver med formidling, dokumentasjon og forskning på spørsmål knyttet til krig og konflikt. Som mange andre kulturinstitusjoner stengte de dørene 13. mars som følge av myndighetenes koronatiltak om arrangementsforbud. Det samme gjelder Arran lulesamiske senter på Drag i Nye Hamarøy kommune.
Regjeringen har valgt å holde stiftelser utenfor den generelle kompensasjonsordningen for kontantstøtte til næringslivet. Gjennom anmodningsvedtak har Stortinget bedt regjeringen om å legge til rette for en kompensasjon for disse.
Regjeringen har også valgt å holde kulturinstitusjoner med mer enn 60 prosent offentlig finansiering utenfor kompensasjonsordningene for kulturlivet, og gikk mot opposisjonens forslag om å inkludere disse i ordningen.
Regjeringens løsning har heller vært å foreslå kompensasjon til mange av museene og institusjoner gjennom direkte bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett 2020, men dette gjelder ikke alle.
Flere museer og viktige institusjoner som er del av den nasjonale infrastrukturen av kulturinstitusjoner i hele landet ligger ikke under Kulturdepartementet og står fortsatt uten kompensasjon. Dette til tross for at de er hardt rammet av myndighetpålagte arrangementsforbud.

Abid Q. Raja (V)

Svar

Abid Q. Raja: Regjeringen har innført to midlertidige søknadsbaserte kompensasjonsordninger for arrangører i kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. Ordningen for kultursektoren forvaltes av Norsk kulturråd. Ordningen for frivillighets- og idrettssektoren forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. I Prop. 127 S (2019-2020) foreslår regjeringen å forlenge ordningene frem til 1. september 2020, med en bevilgningsøkning på til sammen 1,5 milliarder kroner.

Kompensasjonsordningene avgrenser seg ikke kun til institusjoner under Kulturdepartementet. Alle kulturinstitusjoner kan søke om kompensasjon fra ordningene dersom de oppfyller de generelle vilkårene for ordningene, jf. §§ 1 og 2 i forskrift av 3. april 2020 om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i kultursektoren og §§ 1 og 2 i forskrift av 3. april 2020 om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren.

Det fremgår av Kulturrådets vedtakslister at følgende museumsinstitusjoner som ligger utenfor Kulturdepartementets budsjett har søkt og får tildelt midler over kompensasjonsordningen for kultursektoren: Norsk oljemuseum, Ishavsmuseet Aarvak, Kon-Tiki museet, Lindesnes fyr.

Følgende museumsinstitusjoner utenfor Kulturdepartementets budsjett har søkt og får tildelt midler over kompensasjonsordningen for frivillighets- og idrettssektoren: Nordisk bibelmuseum, Oslo barnemuseum, Frammuseet, Trøndelag kysthistoriske museum, Rogaland bilmuseum.

Narviksenteret er i dag registrert i Frivillighetsregisteret. Denne institusjonen skal kunne omfattes av ordningen dersom de generelle vilkårene for ordningen for frivillighets- og idrettssektoren er oppfylt.

Arran Lulesamiske senter på Drag faller i dag utenfor ordningen for frivillighets- og idrettssektoren, da museet ikke er registrert i Frivillighetsregisteret. Museet er omfattet av kompensasjonsordningen for kultursektoren, men faller utenfor, da museets andel offentlig finansiering ligger på 95%, mens vilkåret er at andel offentlig finansiering skal ligge under 60%.

Regjeringen har den siste tiden fremmet ulike krisepakker og utvidet kompensasjonsordninger. Siden koronakrisen inntraff har regjeringen foreslått nær 3,8 milliarder kroner i målrettede tiltak for media, kultur, idrett og frivillighet. Dette kommer i tillegg til de som kommer inn under Finansdepartementets ordning om kontantstøtte.

I Prop. 127 S (2019-2020) foreslår regjeringen en bevilgning på om lag 120 mill. kroner til museer under Kulturdepartementets budsjett.

Regjeringen er klar over at svært mange har det vanskelig i denne krisen, og det arbeides kontinuerlig med å vurdere ordningene. Dersom krisen skulle vedvare vil regjeringen følge opp de respektive sektorene på best mulig måte.