Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:2047 (2019-2020)
Innlevert: 25.06.2020
Sendt: 26.06.2020
Besvart: 01.07.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Sylvi Listhaug (FrP)

Spørsmål

Sylvi Listhaug (FrP): Vil regjeringen ta initiativ til å utarbeide et regelverk som gjør det mulig for banker å varsle om misbruk av fremtidsfullmakter?

Begrunnelse

Den økende eldrebefolkningen i Norge bidrar til at stadig flere eldre trenger assistanse fra pårørende eller verger for å kunne håndtere privatøkonomien sin. Mange eldre oppfordres til å lage en fremtidsfullmakt som regulerer hvordan ens økonomi og interesser skal bli ivaretatt dersom man ikke lenger er i stand til å gjøre dette selv. En fremtidsfullmakt forvaltet av en kompetent person som man har kjennskap og tillit til er i mange tilfeller et bedre alternativ enn et offentlig vergemål forvaltet av fylkesmannen. Fremtidsfullmakter kan imidlertid gi svært mye makt til den som velges som fullmektig, og denne makten kan i verste fall misbrukes. Et slikt tilfelle ble beskrevet nylig i E24. En advokat overførte millioner av kroner til sitt firma og er siktet for grov økonomisk utroskap.
Både DNB og Finans Norge sier at det er vanskelig for bankene å varsle om misbruk av fremtidsfullmakter. De har ingen å varsle og de er bundet av taushetsplikt opp mot kunden. DNB og Finans Norge ønsker et regelverk som gjør det mulig for bankene å si ifra og hjelpe ofrene, for eksempel varsle kundens nærmeste eller sende en bekymringsmelding til myndighetene.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Jeg følger nøye med på bruken av fremtidsfullmaktene med tanke på å sikre selvbestemmelse samtidig som misbruk unngås. Jeg har merket meg at finansnæringen er positiv til å bidra mer aktivt til å hindre mulig misbruk av fremtidsfullmakter. Jeg vil i samråd med Finansdepartementet vurdere om banker og andre finansforetak bør pålegges en meldeplikt til fylkesmannen ved fare for misbruk av fremtidsfullmakter.

Er fylkesmannen gjort kjent med bistandsbehovet og faren for misbruk av en fremtidsfullmakt, vil fylkesmannen raskt kunne trygge personen det gjelder. Fylkesmannen har etter vergemålsloven § 91 kompetanse til å kalle tilbake en fremtidsfullmakt og til å oppnevne en verge til å bistå personen helt eller delvis til erstatning for fremtidsfullmektigen. Opprettes det vergemål til erstatning for fremtidsfullmakten, vil fylkesmannen gjennom vergens mandat kunne ivareta

personens ønsker slik de fremkommer i fullmakten. Personens nærstående har etter vergemålsloven mulighet til å varsle fylkesmannen og begjære vergemål. En generell adgang for finansnæringen til å varsle nærstående kan imidlertid være problematisk blant annet av hensyn til personvernet.