Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:2063 (2019-2020)
Innlevert: 28.06.2020
Sendt: 29.06.2020
Besvart: 02.07.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Mener statsråden det er akseptabelt at ansatte i stillinger som utøver myndighet på vegne av det offentlige bærer religiøse symboler som hijab i arbeidstiden, og på den måten signaliserer religiøs/politisk tilhørighet?

Begrunnelse

Den 26. juni kunne Vårt Land melde at landbruks- og matminister Olaug Bollestad åpner for å støtte forslag fra et Krf-utvalg om å tillate hijab som del av politiuniformen. Hun uttalte at hennes utgangspunkt, på generelt grunnlag, er å ha plass for å bruke hijab, og ville således ikke avvise muligheten for at hijab kan benyttes som del av politiuniformen.
Det er et fornuftig og sunt prinsipp at personer som utøver offentlig myndighet, inkludert polititjenestefolk, kler seg nøytralt, og herunder ikke viser religiøs tilhørighet. Derfor er også et overveldende flertall i den norske befolkningen klart imot bruk av både hijab og nikab i politiet. Det samme er politiet selv, og sier nei til å tillate hijab som del av politiuniformen fordi de ønsker å være verdinøytrale og symbolfrie. Politiet representerer statens maktmonopol, og deres legitimitet er fullstendig avhengig av at de fremstår objektive og religionsnøytrale. Dersom dette endres, vil det kunne få grunnleggende konsekvenser for politiets tillit, og bety økt konfliktnivå, polarisering og mindre respekt for loven. Det samme gjelder for øvrige stillinger der det utøves makt på vegne av staten. Det er avgjørende viktig at statsråden avklarer om hun mener stillinger som innebærer maktutøvelse på vegne av staten skal være verdi- og religionsnøytrale, eller om hun i likhet med sin regjeringskollega åpner for at politiet i fremtiden kan vise religiøs tilhørighet gjennom bruk av hijab.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Det fremgår av Granavolden-plattformen at regjeringen vil gå imot bruk av religiøse klesplagg og symboler i tilknytning til statlig makt- og myndighetsutøvelse i politi, domstoler og kriminalomsorgen.

Det er ikke tillatt å bære religiøse hodeplagg til politiuniformen. Formålet med ikke å inkludere religiøse plagg i politiets uniformsreglement er å sikre at politiet fremstår som religionsnøytrale og objektive. Disse hensynene gjør seg også gjeldende for politiadvokater og statsadvokater som på vegne av påtalemyndigheten opptrer i domstolene i straffesaker, uavhengig av om personene benytter politiuniform.

Politidirektoratet er i tildelingsbrev for 2020 bedt om, i samråd med Riksadvokatembetet, å vurdere om det bør gis regler eller retningslinjer om adgangen for representanter for politiet og påtalemyndigheten til å benytte religiøse plagg når de opptrer i domstolene i straffesaker, og eventuelt komme med forslag til slik regulering.