Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2107 (2019-2020)
Innlevert: 30.06.2020
Sendt: 30.06.2020
Besvart: 06.07.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Bengt Fasteraune (Sp)

Spørsmål

Bengt Fasteraune (Sp): Hva er 1) totalt innkrevde og forventet innkrevde bompenger i 2020 2) påløpte og forventet påløpte administrative kostnader ved bompengeinnkrevingen i 2020 3) påløpt og forventet påløpt rentekostnad på bompengegjelden i 2020 4) gjenværende bompengegjeld totalt i Norge?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Opplysningene som representanten Fasteraune etterspør, gjelder bompengeselskapene sin virksomhet. For 2019 foreligger det foreløpige resultater basert på kvartalsrapporter fra de regionale bompengeselskapene. Bompengeselskapenes frist for endelig rapportering av resultater for 2019 var ved utgangen av juni 2020. Statens vegvesen sin statistikk og analyser for 2019 vil derfor først foreligge rundt årsskiftet 2020-2021.

1. I 2018 var bompengeinntektene totalt på 10,8 mrd. kroner. Dette er passeringsinntekter og inkluderer ikke inntekter fra tilleggsavgift, purregebyr og andre driftsinntekter. Det foreløpige resultatet for totale passeringsinntekter i 2019 er på 11,4 mrd. kr. Prognosen for 2020 er på 14,2 mrd. kr. Prognosen har ikke tatt hensyn til konsekvensene av korona-pandemien.

2. I 2018 var driftskostnadene for prosjekter som hadde innkreving av bompenger på 778 mill. kr. Dette inkluderer lønns- og administrasjonskostnader, innkrevingskostnader, tap på krav og eventuelle andre driftskostnader. Avskrivinger på innkrevingsutstyret er ikke inkludert. Det foreløpige resultatet for driftskostnader i 2019 er på om lag 890 mill. kr. Økningen i driftskostnader skyldes hovedsakelig at det har blitt gjort store endringer i innkrevingssystemet i Oslopakke 3 trinn 2 og ny bypakke i Bergen. Endringene innebærer økt antall innkrevingspunkter og dermed økning i antall passeringer. Antall registrerte passeringer i bomstasjonene økte fra totalt 656 millioner i 2018 til 881 millioner i 2019. Samtidig har innkrevingssystemene vært utformet slik at det er et økt antall passeringer som det ikke betales for pga. timesregler/passeringstak. Det fører til at bompengeselskapene har en stor økning i passeringer som det er knyttet driftskostnader til, men man ikke har inntekter fra. Det er ikke utarbeidet prognoser for 2020 for driftskostnader.

3. Samlede netto finanskostnader i 2018 var på om lag 1,2 mrd. kroner. Foreløpig regnskap for 2019 viser at samlede netto finanskostnader er på 1,5 mrd. kroner. Det er ikke utarbeidet prognoser for 2020 for finanskostnader.

4. Foreløpige tall for 2019 viser en samlet lånegjeld for bompengeselskapene ved utgangen av året på 62 mrd. kr. I 2018 var den totale lånegjelden på 58 mrd. kr ved årsslutt.