Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:2124 (2019-2020)
Innlevert: 30.06.2020
Sendt: 30.06.2020
Besvart: 07.07.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Den statsstøttede minoritetspolitiske tenketanken Minotenk, ved daglig leder Linda Noor, mener Norge må akseptere at muslimer praktiserer flerkoneri. Alle de fire lovskolene innen sunni-islam tillater flerkoneri. Flerkoneri er forbudt i Norge, og står i sterk kontrast til vår lovfestede praksis om likestilling mellom kjønnene.
Hva er likestillingsminister Rajas syn på Minotenks holdning til praksisen flerkoneri i Norge, og kjenner han, som tidligere talsperson for en moské, konkret til at flerkoneri praktiseres i moskeer i Norge?

Begrunnelse

Daglig leder i den politiske tenketanken Minotenk, Linda Noor, uttaler til Minervanett 3. mai 2020, følgende på spørsmålet

«– Har du noen progressive kampsaker innen islam?»:

«– Jeg er først og fremst for en lev og la leve-holdning, samtidig som at vi skal orientere oss mot samfunnet og felles referanser. Om folk vil ha flere koner i islamske ekteskap eller om de vil gjøre andre ting som jeg ikke liker, må folk få gjøre det. Toleranse må gå alle veier, så lenge det ikke skader noen.»

Noor mener dette er en progressiv kampsak innen islam, fremdeles i henhold til Minervanett.
https://www.minervanett.no/islam-sondagssamtalen/likestilling-er-nesten-som-religion-i-det-norske-samfunnet/358458
Minotenk ble stiftet i 2008 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja, som også var leder de første årene. Minotenk presenterer seg som en minoritetspolitisk tenketank

«(...) som jobber løsningsorientert med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge», og som skal «bidra til økt kunnskap, forståelse og toleranse», samt «styrke minoriteters engasjement for demokrati og menneskerettigheter.»
https://minotenk.no/om-oss/

Kultur- og likestillingsministeren var også tidligere talsmann for moskeen World Islamic Mission, da det eksempelvis i 2002 ble avdekket at imamen i dette trossamfunnet tok kraftig avstand fra det norske samfunnet og vår levemåte.
https://www.dagbladet.no/nyheter/avslorer-imamene/65783614
Imam Atta ul-Mustafa mente, direkte sitat:

«Muslimer kan ikke gifte seg med ikke-muslimer.»

«Det viktigste grunnlaget for å gifte seg er at en må være muslim. Fordi det er bare i islam det er ekteskap. I andre religioner er det ikke ekteskap, men samboerskap.»

«Velger du en ikke-muslim, så kan du kanskje få et bra liv, men i det evige livet etter døden vil du være fordømt og ødelagt for evig tid.»

«En vestlig far aner ikke om hans unge virkelig er hans.»

Ut fra disse uttalte holdningene er det grunn til å anta at dette trossamfunnet også følger islamsk lov, sharia, i andre familierettslige spørsmål, som retten for en muslimsk mann til å ta inntil fire hustruer. Jeg antar at Raja som talsperson den gang hadde god kjennskap til alle forhold internt i moskeen.

Abid Raja (V)

Svar

Abid Raja: I 2016, det året representanten Amundsen selv tiltrådte som justisminister, hadde avisen Vårt Land flere saker på trykk hvor problemkomplekset rundt polygami, under stikkordet flerkoneri, ble tatt opp. Den 4. juni 2016 uttalte jeg meg i Vårt Land og tok der sterk avstand fra polygami. Jeg uttalte den gangen at dette er en tradisjon som etterlater kvinner uten rettigheter og at det er kvinneundertrykkende. Noen kvinner får ikke religiøs skilsmisse om ikke mannen tillater det, selv om de er juridisk skilt ved norsk lov.
Jeg tillater meg å gjengi deler av det jeg den gang uttalte til avisen 4. juni 2016:

"Abid Raja (V) er krystallklar på at flerkoneri ikke kan legaliseres (…). Kvinnene står uten rettigheter (…). Dette er et kvinneperspektiv som er i strid med den likestillingstanken vi er vant med i Norge".

Det jeg uttalte til Vårt Land den gangen, og er også gjeldende for mitt syn på dette spørsmålet i dag.
Jeg tar selvfølgelig fullstendig avstand fra polygami og alle andre praksiser som hindrer likestilling mellom mann og kvinne. Likestilling mellom kvinner og menn er et mål som gjelder på alle samfunnsområder og gjennom hele livsløpet; enten det er i oppdragelsen, i skole og arbeidsliv eller i ekteskap og samliv.
Videre er polygami heldigvis ettertrykkelig forbudt etter norsk lov. Ekteskapsloven § 4 lyder som følger:

"Ingen kan inngå ekteskap så lenge et tidligere ekteskap eller registrert partnerskap består."

Videre kan den som inngår et ekteskap til tross for at vedkommende allerede er gift, straffes etter straffeloven § 262 med bot eller fengsel i inntil 1 år. Vi har også en menneskerettslig forpliktelse til å bekjempe polygami. FNs kvinnediskrimineringskomite har blant annet slått fast at polygami er i strid med kvinners og jenters verdighet, og bryter deres rettigheter og friheter.
Forbudet mot polygami utgjør med andre ord en viktig del av norsk lovgivning, og er et av flere viktige verktøy for å sikre likestilling mellom ektefeller, og hindre utnyttelse i ekteskapet.
Tros- og livssynssamfunn skal naturligvis, som alle andre, forholde seg til norsk lov. Tros- eller livssynssamfunn som bryter norsk lov, kan nektes tilskudd.
I ny trossamfunnslov som trer i kraft 1. januar 2021, er vilkårene for nekte tilskudd tydeliggjort (jf. §6). Tros- og livssynsamfunn kan også miste vigselsretten ved brudd på ekteskapslovens bestemmelser (jf. §9).