Skriftlig spørsmål fra Kjell-Børge Freiberg (FrP) til næringsministeren

Dokument nr. 15:2168 (2019-2020)
Innlevert: 01.08.2020
Sendt: 03.08.2020
Besvart: 10.08.2020 av næringsminister Iselin Nybø

Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Spørsmål

Kjell-Børge Freiberg (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre batteriproduksjon i Norge, som den som FREYR planlegger i Mo i Rana, og mener statsråden at det gjøres nok i forhold til konkurransen med andre potensielle lokaliseringer i Europa?

Begrunnelse

Aldri før i moderne tid har behovet for nye industriarbeidsplasser og nye investeringer vært større enn under den krisen vi nå står oppe i. Selv om staten bidrar med store beløp for å hjelpe eksisterende bedrifter vil det være et stort behov for ytterligere å legge til rette for nye virksomheter og nye næringer.
Et slikt nytt industrieventyr kan være battericelleproduksjon. Norge har store komparative fortrinn i form av stor tilgang på fornybar kraft til konkurransedyktige priser, og stor prosessindustriell kompetanse i verdensklasse.
Per i dag er bare ca 5% av produksjonskapasiteten på battericeller i Europa, mens over 60% produseres i Kina. EU har slått fast at det trenges minst 20 såkalte gigafabrikker i Europa bare for å dekke det framtidige behovet til den europeiske bilindustrien.
FREYR AS har over tid jobbet med konkrete planer om etablering av battericelleproduksjon i Mo i Rana og vil allerede første halvår 2021 kunne gjøre investeringsbeslutninger. Det er i tillegg i den siste tiden kommet opp lignende prosjekter andre steder i landet.
Basert på eksisterende planer, og Northvolt sin utbygging i Skellefteå i Sverige, vil etableringen i Mo i Rana kunne gi minst 2000 direkte arbeidsplasser, og mer enn like mange i tilstøtende virksomheter.

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: For at Norge fortsatt skal være en ledende industri- og teknologinasjon, trenger vi industriell fornyelse. Vi må satse grønnere, smartere og mer nyskapende for å gi fremtidig vekst, arbeidsplasser og skatteinntekter. Vi har sterke industrielle teknologi- og kompetansemiljøer på en rekke områder. Videre betyr lønnskostnadene stadig mindre for lokalisering, og med det blir andre lokaliseringsfaktorer som Norge er sterke på, mer synlige. Eksempelvis er bærekraft og fornybar kraftproduksjon, den norske arbeidsmodellen, kompetanse, kvalitet og leveringsdyktighet noen av våre fortrinn. Er det noe som virkelig kjennetegner norsk industri, så er det evne til tilpasning og omstilling i tråd med kunders ønsker og markedsendringer. Dertil kommer at Norge har tilnærmet 100 pst. fornybar kraftproduksjon. Det gjør at Norge er attraktivt for i utgangspunktet all kraftintensiv industrivirksomhet.

Europakommisjonen lanserte European Battery Alliance i oktober 2017. Ønsket er å bygge opp en europeisk verdikjede for batteriproduksjon som kan bidra til verdiskaping og omstillingen til bruk av rene og klimavennlige energikilder. De anslår at markedet for batterier fra 2025 vil være på 250 mrd. euro. Dette innebærer store vekstmuligheter også for grønn norsk industri.

Prosess21 er en strategigruppe som er etablert av Nærings- og fiskeridepartementet. Hovedoppgaven er å gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan Norge best kan få til en utvikling i retning av minimale utslipp fra prosessindustrien i 2050. Det er interessant å merke seg at deres ekspertgruppe for produktutvikling i prosessindustrien nylig presenterte en rapport som bl.a. pekte på muligheter for ny industrivekst i Norge i verdikjeden for batterier. Det er i den forbindelse svært positivt at det finnes selskaper som FREYR i Nordland og det nyetablerte selskapet Morrow Batteries i Agder som arbeider for å realisere batteriproduksjon i Norge.

Jeg mener at Norge har gode forutsetninger for klimavennlig batteriproduksjon og at vi er helt i startfasen av en spennende utvikling i Norge når det gjelder slik produksjon. Som næringsminister skal jeg likevel være varsom med å kommentere enkeltprosjekter, men jeg er alltid på generelt grunnlag opptatt av å få frem de gode norske rammebetingelsene.

Det er opp til næringslivet å realisere de lønnsomme investeringsprosjektene, men som næringsminister vil jeg legge til rette for vekst i både eksisterende og nye bedrifter, i tillegg til å fremme Norge som et attraktivt lokaliseringsland for grønn industri.