Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2242 (2019-2020)
Innlevert: 10.08.2020
Sendt: 11.08.2020
Besvart: 18.08.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Hva synes statsråden om Statens jernbanetilsyns behandling av den mye omtalte vannsklia i Årdal?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: For det første vil jeg understreke at Statens jernbanetilsyn skal og må ha en sterk og uavhengig rolle når det gjelder å forsikre oss alle om at både opplevelsesparker og jernbane har sikkerhet i høysetet. At de tar rollen sin veldig alvorlig, skal vi alle være veldig glade for.

Samferdselsdepartementet er klageinstans for vedtak som Statens jernbanetilsyn gjør i saker som gjelder søknad om driftstillatelse for fornøyelsesinnretninger som denne badesklien. Derfor blir det helt feil av departementet å kommentere tilsynets saksvurdering. Vi kan på generelt grunnlag si at søknader om driftstillatelse vurderes opp mot gjeldende lover og forskrifter. Regelverket viser til bruk av anerkjente standarder, i dette tilfellet en internasjonal standard for vurdering av sikkerhet i vannsklier. Det norske regelverket ble revidert og oppdatert i 2017. Dokumentene som tilsynet krever i slike saker skal vise at søkeren har systemer for å sikre publikum mot ulike typer ulykker i lang tid fremover. Dette innebærer blant annet krav til sikkerhetsstyring og kompetanse. Dette er i alles interesse, både publikum og den virksomhet som eier og driver innretningen.

Jeg har fått forsikringer fra Statens jernbanetilsyn om at de – etter sommerferieslutt - har satt mye ressurser inn på å gi Årdal kommune et raskt, foreløpig svar på søknaden. Jernbanetilsynet har også tatt direkte kontakt med kommunen, for å gi råd og veiledning om nødvendig dokumentasjon.

I ettertid ser tilsynet at de burde prioritert denne saken enda høyere mot slutten av juni, da kommunens søknad ble levert. Jeg er enig med tilsynet i dette.

Jernbanetilsynet opplyser at de ikke kan ferdigbehandle søknaden før den er komplett. Jeg håper at kommunen nå kan skaffe den nødvendige dokumentasjonen i løpet av kort tid, slik at tilsynet kan ferdigbehandle saken.