Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:2263 (2019-2020)
Innlevert: 12.08.2020
Sendt: 13.08.2020
Besvart: 19.08.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Solfrid Lerbrekk (SV)

Spørsmål

Solfrid Lerbrekk (SV): I E-24 fra 11. august utrykker Petroleumstilsynet bekymring overfor utbyggingen på Castberg. Likevel så har vi fått opplyst at Petroleumstilsynet ikke har vært på befaring der siden april 2019.
I lys av de siste årenes erfaring med problemene rundt Goliatutbyggingen på norsk sokkel, hva vil statsråden gjøre for å forhindre at en ny utbygging med store sikkerhetsutfordringer for arbeiderne, ala det vi så i Goliatutbyggingen, skjer igjen på norsk sokkel?

Begrunnelse

I brev av 7. august til regjeringen utrykker Bellona stor bekymring om problemene knyttet til utbyggingen på Castberg. De opplyser at Petroleumstilsynet ikke har vært på befaring på verftet hvor byggingen skjer siden april 2019. I lys av at lønnsomheten på feltet hele tiden har vært et spørsmål, og de store sikkerhetsutfordringene dette kan få for arbeiderne så ønsker vi å få klarhet i dette.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Representantens spørsmål omhandler delvis Olje- og energiministerens ansvarsområde og svaret er derfor utarbeidet i samarbeid med Olje- og energidepartementet.

Johan Castberg-utbyggingen var gjenstand for en grundig behandling i Stortinget, jf. Prop. 80 S (2017-2018) og Innst. 368 S (2017-2018), før Olje- og energidepartementet godkjente Plan for utbygging og drift av Johan Castberg-feltet 28. juni 2018. Olje- og energidepartementet har siden fulgt opp Stortingets beslutninger knyttet til saken.

Det er oljeselskapene i rettighetshavergruppen for utvinningstillatelse 532 som Johan Castberg-feltet ligger i, som utvikler, gjennomfører, tar de kommersielle beslutningene og har ansvaret for at utbyggingsprosjektet er innenfor de rammene myndighetene har satt. Dette betyr blant annet at de er ansvarlig for at den aktuelle utbyggingsplanen følges, at utbyggingen gjennomføres på en sikker og forsvarlig måte og i henhold til de rammene myndighetene har satt. Selskapene har sterk økonomisk egeninteresse av sikker og forsvarlig prosjektgjennomføring.

Petroleumstilsynet fører tilsyn med at petroleumsnæringen ivaretar sitt ansvar og videreutvikler et høyt sikkerhetsnivå. Etaten fører et omfattende tilsyn med næringen i alle faser av virksomheten, men like fullt er det virksomhetene som er ansvarlige for sikkerheten. Myndighetenes oppfølging kommer i tillegg til – og ikke som en erstatning for – virksomhetenes egen oppfølging.

Petroleumstilsynet vurderer kontinuerlig sin oppfølging og virkemiddelbruk, og som et resultat av utviklingsarbeidet etter Meld. St. nr. 12 (2017-2018) Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, har etaten styrket sin innsats også mot prosjekter i tidlig fase. Petroleumstilsynet har videre i 2018/2019 gjennomført et kunnskapsprosjekt - en utredning av feltutbyggingsprosjektene på Goliat, Aasta Hansteen og Ivar Aasen. Utredningen inneholder mange gode lærepunkter både for oljeselskapene, leverandørene og myndighetene knyttet bla. til utfordringer i tidlig fase.

Petroleumstilsynet har opplyst meg om at de har god kjennskap til problemområdene knyttet til bygging av J. Castberg innretningen. De har så langt gjennomført til sammen 10 tilsyn før og etter godkjent plan for utbygging og drift (PUD), deriblant et tilsyn på verft i Singapore i 2019. Petroleumstilsynet har tett oppfølging av Equinor og deres ansvar for å sikre at nødvendig reparasjonsarbeid på skroget blir ferdigstilt på verft med høy kvalitet, før innretningen blir installert på feltet. Det har vært møter mellom Petroleumstilsynet og Equinor om saken, senest nå i august 2020. Her har Petroleumstilsynet etterspurt Equinors egne vurderinger av årsakene til kvalitetsavvik på sveisene og deres fremdriftsplaner. Petroleumstilsynet er også representert med observatør i Castberg lisensen.