Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2324 (2019-2020)
Innlevert: 18.08.2020
Sendt: 19.08.2020
Besvart: 26.08.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Arne Nævra (SV)

Spørsmål

Arne Nævra (SV): Mange bussjåfører og tillitsvalgte forteller at de ikke føler seg trygge i busser som slett ikke er robuste og kollisjonssikre. De tillitsvalgte sier at det har blitt jobbet i lang tid for å få gjennomslag for at kollisjonssikkerhet skal være et krav som kommer inn i norsk standard for busser (som det visstnok er for trailere), men det har ikke skjedd.
Er statsråden bekymret for dette, og vil han ta grep for å endre norsk standard, eventuelt innføre regelverk som sikrer at fylkeskommunale anbud krever kollisjonssikre busser?

Begrunnelse

Flere ulykker med bybusser de siste årene har vist hvor dårlig sikret denne typen kjøretøy er mot kollisjoner, senest på Sørås i Bergen i juni. Det finnes sikrere busser på markedet, men nesten ingen kollektivselskap er villige til å betale de ekstra tusenlappene det koster å sikre sjåfør og passasjerer.
Det ligger i anbudssystemets natur at alle operatører vil gjøre billigst mulig innkjøp av bussmateriell så lenge det er innenfor kravene. Om det i anbudene ikke stilles krav til kollisjonssikkerhet, så blir det heller ikke kjøpt inn busser som er kollisjonssikre. Dermed blir alt som fremmer sikkerhet for sjåfør og kollisjonssikkerhet, ekstrautstyr og ikke standardutstyr på norske busser og er dermed fordyrende.
De tillitsvalgte sier at det finnes sikrere busser hos produsentene, men at de ikke blir prioritert å bygge eller prioritert i innkjøp når det ikke er disse bussene som er i norsk standard.
Det ble nettopp utlyst anbud på kollektivtrafikken i Trøndelag (utenom Stor-Trondheim). Til sjåførenes store skuffelse og frustrasjon oppdaget de at AtB ikke la inn krav om mer kollisjonssikre busser, trygge sjåførplasser, tryggere speilplassering osv.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Alle busser i Norge skal oppfylle felleseuropeiske bestemmelser, og vi er i henhold til EØS-avtalen forpliktet til å akseptere busser som er godkjent i henhold til disse kravene. De internasjonale kravene til kollisjonssikkerhet i andre kjøretøy er stadig blitt styrket, men vi har beklageligvis ikke sett den samme utviklingen når det gjelder buss.
Dette synliggjøres i rapporten til Statens havarikommisjon (SHT), om den tragiske møteulykken mellom to busser i Ullensaker i 2017. Rapporten ble lagt frem juni 2019. SHT fremmet her to sikkerhetstilrådninger som Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen følger opp:

• Sikkerhetstilråding nr. 2019/09T: Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen i samarbeid med finske trafikkmyndigheter og andre nordiske land på nytt fremmer et forslag til World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations (UNECE-GRSG, WP.29) om forbedrede krav til kollisjonssikkerhet for fører i busser.

• Sikkerhetstilråding nr. 2019/10T: Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens vegvesen å vurdere bruk av nasjonale forskrifter som grunnlag for å heve kollisjonssikkerheten i buss i løyvepliktig transport i Norge

Som ledd i oppfølgingen av tilråding nr. 2019/09T, har Statens vegvesen tatt initiativ til strengere internasjonale krav til kollisjonssikkerhet i buss, men har dessverre så langt ikke nådd frem. I dette arbeidet har det også vært dialog med finske myndigheter. I den nye sikkerhetsforordningen (EU) 2019/2144 som skal tre i kraft fra 5. juli 2022 vil det bli krav om automatiske nødbremser (AEBS) på buss - som vil kunne redusere energiforløpet i en kollisjon. Det er likevel dessverre slik at sjåførplassen i buss ikke har fått større forbedringer når det gjelder tekniske krav til bussens konstruksjon.
Statens vegvesen fortsetter sitt arbeid for styrkede internasjonale krav, men vi vil samtidig vurdere vårt handlingsrom for strengere krav på nasjonalt plan. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet vil derfor Statens vegvesen i løpet av 2020 vurdere om det kan innføres nasjonale krav til ekstra beskyttelse for fører som en del av bussens konstruksjon, der bussen går i såkalt løyvepliktig transport. Dette følger også opp havarikommisjonens sikkerhetstilråding nr. 2019/10T, som vist til over.
Det er viktig å huske at gjeldende tekniske krav for buss er minimumskrav, slik at det ved kjøp av transporttjenester kan stilles krav om at det skal bygges inn ekstra sikkerhet for fører. Det er fylkeskommunene som eventuelt må stille slike krav i anbudene de utlyser. Jeg registrerer, og syns det er svært positivt, at enkelte fylker nå har begynt å tilrettelegge for bedre minimumssikkerhet på buss gjennom anbudsrunder. Det er samtidig potensiale for større bevissthet rundt dette i mange fylker.