Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:2402 (2019-2020)
Innlevert: 25.08.2020
Sendt: 25.08.2020

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Kan statsråden klargjøre hvorfor tilskuddet til Født Fri for 2018 ikke fremkommer i nasjonalregnskapet, og handler de 4,9 mill. kr som oppgis i Født Fris regnskap for 2018 om at 100 000 kr er utbetalt i forskudd som stiftelseskapital for at stiftelsen som allerede var tildelt milliontilskudd kunne etableres?

Begrunnelse

I tildelingsbrevet til IMDI (s. 27), fremkommer at totalt tilskudd til nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet for 2018 var på 24,045 mill. kroner.
I IMDis årsrapport 2018 (s. 75) heter det følgende:

«I 2018 mottok 16 organisasjoner til sammen 28,5 mill. kroner i driftsstøtte over denne tilskuddsordningen.»

Differansen er på ca. 4 mill. kr, men sammenligner vi dette med hva som fremkommer i statsbudsjettet (2019-2020, s. 259) for 2018, så fikk Minotenk 1 mill. mer i tilskudd, SEIF 3 mill. mer (samt mindre beløp der Utrop fikk 200 000 kr mindre og Just Unity 400 000 kr mer enn utbetalingen fra IMDi tilsier). Da ligger vi for 2018 på ca. 28,5 mill. kr. totalt på denne posten.
At SEIF fikk 3 mill. ekstra i 2018 finner vi dekning for i budsjettavtalen med Høyre, FrP, Venstre og KrF (s.59), men ikke økningen på 1 mill. til Minotenk. I avtalen heter det:

«Flertallet viser til at en gjennom budsjettforliket øker posten med 12 mill. kroner, herunder tilskuddet til KIAs språkopplæringsprogram (8 mill. kroner), Selvhjelp for innvandrere (SEIF) (3 mill. kroner) og til prosjekt i regi av Kirkens Bymisjon i Trondheim – Søstre til søstre, Peace Painting (1 mill. kroner). Flertallet viser til at en gjennom budsjettforliket vil gi tilskuddet til Født fri: Kontaktforum for minoritetskvinner og æreskultur med 5 mill. kroner.»

I sum ser det ut som denne posten i 2018 økte med totalt 9 mill. kr. Dette fordi de foreslåtte 8 millioner til KIAs språkopplæringsprogram først kom i 2019-budsjettet (altså etter at KrF kom inn i regjering). De 1 mill. til Kirkens Bymisjon i Trondheim (Søstre til søstre, Peace Painting) ser ut til å ha blitt tildelt Minotenk (som for øvrig Venstres Abid Raja i sin tid startet). Så har vi de 5 mill. til Født Fri i 2018, som verken fremkommer hos IMDi eller i statsbudsjettet (2019-2020), ei heller for statsbudsjettet 2018-2019, s. 265).
Regnskapet 2018 fra Født Fri viser derimot et tilskudd fra staten pålydende 4,9 mill. kr. Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret i Brønnøysund sier at Født Fri, en organisasjon initiert av Abid Raja, ble stiftet 15.11.2017, altså midt i budsjettforhandlingene på Stortinget (forhandlinger som Raja ledet for Venstre).

Guri Melby (V)

Svar

Guri Melby: Jeg legger til grunn at representanten i sitt spørsmål mener å spørre om hvorfor tilskuddet til Født fri ikke fremkommer i statsregnskapet, og ikke i nasjonalregnskapet. Statsregnskapet inneholder ikke så detaljert informasjon at tilskudd til de enkelte organisasjonene fremkommer. Dette gjelder alle tilskuddsmottakere, ikke bare Født fri.
Stortinget vedtok å bevilge 5 mill. kroner under kap. 496, post 71 til stiftelsen Født fri: Kontaktforum for minoritetskvinner og æreskultur, jf. Justis- og beredskapsdepartementets Prop. 1 S (2017–2018), Innst. 16 S (2017–2018) og tilhørende vedtak i Stortinget. I tråd med dette ga Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Født Fri tilsagn på 5 mill. kroner for 2018 i tilsagnsbrev av 16.01.18. I tilsagnsbrevet imøtekommer IMDi stiftelsens søknad av 15.01.18 om forskudd på 100 000 kroner til dekning av grunnkapitalen for opprettelse av stiftelse. De resterende 4,9 mill. kroner ble utbetalt i to terminer, i mars og august.
Representanten påpeker videre at det ikke står oppført i Prop. 1 S (2018–2019), side 265, at Født fri mottok 5 mill. kroner i 2018. Tabellen på side 265 i Kunnskapsdepartementets Prop. 1 S (2018–2019) viser oversikt over tilskudd til nasjonale ressursmiljø i 2017 og 2018, samt forslag for 2019. Født fri mottok imidlertid ikke tilskudd i 2018 som et nasjonalt ressursmiljø, men fikk et øremerket enkelttilskudd som følge av vedtak i Stortinget om dette. Organisasjonen fikk tilskudd som nasjonalt ressursmiljø først i 2019. Dette er grunnen til at tilskuddet for 2018 ikke er oppført i denne tabellen. Dette gjelder også for tilsvarende tabell i Kunnskapsdepartementets Prop. 1 S (2019–2020).
Representanten begrunner videre spørsmålet med momenter som ikke knytter seg direkte til spørsmålet. Jeg kommenterer kort på disse under.
Jeg vil først påpeke at budsjettforliket for 2018 er fulgt opp og at også Minotenk og Født fri er omfattet av dette, jf. Innst. 16 S (2017–2018). Videre ble prosjektet Søster til søster i regi av Kirkens bymisjon tildelt midler i 2018, jf. Prop. 85 S (2017–2018), Innst. 400 S (2017–2018). Videre ble KIA språkopplæring tildelt 8 mill. kroner i 2018, jf. Innst. 16 S (2017–2018) og tilhørende vedtak i Stortinget. Når det gjelder samlet tilskudd til nasjonale ressursmiljø for 2018, så er beløpet i budsjettproposisjonene for 2018 og 2019, det vil si 28,445 mill. kroner, det korrekte. Dette beløpet står også i tildelingsbrevet til IMDi for 2018, mens det ved en inkurie har blitt feil i tabellen i tildelingsbrevet for 2019.