Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2506 (2019-2020)
Innlevert: 03.09.2020
Sendt: 04.09.2020
Besvart: 11.09.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Mener statsråden at det kan gjøres utfyllinger i det nasjonale laksevassdraget Stjørdalsvassdraget i forbindelse med ny E6 utbygging, samtidig som den pålagte miljøregistreringen foregår, og kan statsråden fortelle hvordan dette eventuelt ikke er i strid med EU´s vanndirektiv og vannforskriften?

Begrunnelse

Stjørdal kommune har konkludert med at miljøkartlegging kan utsettes til etter politisk behandling og vedtak av reguleringsplan E6-Hellstranda. Dette har prinsipiell stor betydning siden det danner presedens for at politikere står fritt til å unnlate å ha resultatet av miljøkartlegginger som en del av saksgrunnlaget i saker som også krever behandling hos fylkesmann. Det betyr at vurdering av miljøkonsekvenser og valg av eventuelle alternative utbyggingsløsninger taes ut av den politiske prosessen og i sin helhet overlates til saksbehandlers skjønn hos fylkesmann. Det er jevnlig tilfeller der saksbehandling hos fylkesmann viser seg å være mangelfull, og det er en kraftig svekkelse av vannforskriften dersom dette aksepteres som praksis. Det er også tvilsomt at denne praksisen vil ivareta forpliktelsene vi har ovenfor EU og vil medføre et brudd på EU´s vanndirektiv og EØS avtalen.
Vannforskriften skal være utsjekket før byggestart. Byggestart før miljøkartlegging er utført er derfor et klart brudd på vannforskriften. Dersom statsråd er enig i at byggestart parallelt med miljøkartlegging er mulig, er det viktig at statsråd kommer med en forklaring på hvordan vannforskriften og EU´s vanndirektiv kan tolkes på en slik måte som åpner for en slik praksis.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 2237 fra stortingsrepresentant Haltbrekken vedr. prosjektet E6 Ranheim - Åsen. I svaret forutsetter jeg at Nye Veier AS (NVAS) som utbyggingsansvarlig forholder seg til vedtatt reguleringsplan med planbestemmelser for utbyggingen og at hensynet til laks og sjøørret i Stjørdalsvassdraget blir vel ivaretatt.

Arbeidet med forundersøkelser og kartlegging i vassdraget samt utarbeidelse av "Plan for utfyllingsområder på Hellstranda" vil ferdigstilles før NVAS starter nødvendig utfylling i sjø på Hellstranda i henhold til vedtatt reguleringsplan i 2021. Det er søkt Stjørdal kommune om dispensasjon fra planbestemmelsenes rekkefølgekrav for forsert oppstart av en liten og reversibel utfylling nær påhugget til ny Helltunnel. Søknaden ble lagt ut på høring, og Fylkesmannen i Trøndelag har den 08.09.2020 inngitt merknader til denne. Jeg skal ikke gjengi hele merknaden her, men Fylkesmannen konkluderer bl.a. med at dispensasjon kan være mulig. Det understrekes imildertid at det er kommunens ansvar dersom dispensasjon skal innvilges, å sikre at vilkårene for dispensasjon er oppfylt.

Jeg er kjent med at NVAS allerede har gjennomført en del kartlegginger av miljøkvalitetselementer i Stjørdalselvavassdraget i henhold til vedtatt reguleringsplan. Videre kartlegging gjennomføres i henhold til reguleringsplanens krav og koordineres med fremdriften av anleggsarbeidene.

Nye Veier AS opplyser videre at det er engasjert nasjonalt anerkjente forskningsmiljøer til å kartlegge følgende:1) Områdebruk

a.Elektronisk merking av sjøørret og laks

b.Kontinuerlig måling av vannkvalitet (temperatur og saltinnhold)

2) Habitatstudie og bunnforhold

3) Inventering av fiskefauna ved hjelp av el-fiske fra båt

4) Kartlegging av eksisterende kunnskapsgrunnlag og vurdering av mulige avbøtende tiltakPunkt 1 til 3 planlegges også gjennomført som del av etterundersøkelser.Når det gjelder vannforskriftens §12, viser jeg til vurderingene som er gjort av Fylkesmannen i Trøndelag i vedtak av 31.08.2020 angående klage over planvedtak fra Norsk Ornitologisk Forening Trøndelag med flere. Av vedtaket fremgår det at utfyllingen i sjø, som er det aktuelle tiltaket som skal gjennomføres og som må vurderes etter vannforskriften § 12, krever forurensningstillatelse fra Fylkesmannen. Fylkesmannen er myndighet etter forurensningsloven ved utfylling i sjø og vassdrag. Fylkesmannen påpeker at det er på det rene at forurensingstillatelse ikke vil kunne gis uten at vilkårene i vannforskriften § 12 er vurdert og funnet oppfylt. I forurensningstillatelsen vil også forholdet til lakse- og innlandsfiskeloven med anadrom fisk bli vurdert, også opp mot vannforskriften § 12. Den påkrevde vurderingen etter vannforskriften § 12 vil da være ivaretatt ved denne saksbehandling.