Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:2516 (2019-2020)
Innlevert: 04.09.2020
Sendt: 07.09.2020
Besvart: 14.09.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

Tellef Inge Mørland (A)

Spørsmål

Tellef Inge Mørland (A): Vil kulturministeren sørge for at frivillige organisasjoner som Øygardens Institutt får anledning til å avholde smålotterier, slik at de kan opprettholde sine svært verdifulle tilbud for nærmiljøet sitt?

Begrunnelse

Øygardens Institutt er en frivillig organisasjon i Grimstad som driver et dagaktivitetstilbud for mennesker med demens. Til og med 2019 fikk de statlige tilskudd for å drive denne virksomheten. Regjeringen har nå fjernet dette tilskuddet, og lagt ansvaret over på kommunen. Dette har medført at Øygardens Institutt har gått fra 907.467 kr i offentlige tilskudd i 2019 til 300.000 kr i 2020, ifølge organisasjonen selv.
Øygardens Institutt har finansiert sine aktiviteter også gjennom drift av bruktbutikk og mindre lotterier. 3.september 2020 avviser Lotteri- og stiftelsestilsynet Øygardens Institutt sin klage på avslag på melding om smålotteri. I sin begrunnelse bruker de blant annet at Øygardens Institutt fikk hele 907.467 kr i offentlige tilskudd i 2019, og at deres virksomhet i det alt vesentlige ivaretar typiske «offentlige oppgaver».
Samtidig har høyre- og frpstyrte Grimstad kommune ikke vært i stand til å opprettholde støttenivået til frivillige organisasjoner som driver demenstilbud, etter at dette tilskuddet ble flyttet fra staten til kommunene. Det ser heller ikke ut til at Lotteritilsynet i sin begrunnelse har tatt høyde for denne omleggingen av støtteordningen fra og med 2020.
Øygardens Institutt blir nå straffet dobbelt av denne regjeringens politikk. Først og fremst gjennom bortfallet av den statlige tilskuddsordningen til dagaktivitetsplasser for mennesker med demens, men nå også gjennom at de nektes å drive med inntektsbringende egne aktiviteter, som kan være avgjørende for at de skal klare å holde driften i gang.

Abid Q. Raja (V)

Svar

Abid Q. Raja: Etter dagens lotteriregelverk kan ikke såkalte smålotterier, altså lotterier med årlig omsetning under kr. 200 000, være til inntekt for kommersielt basert virksomhet eller ivaretakelse av offentlige oppgaver. Hva som regnes som offentlige oppgaver følger av forarbeider og langvarig tolkningspraksis.

Jeg kan ikke gripe inn i enkeltsaker som Lotteritilsynet har til vurdering. Jeg har imidlertid allerede vurdert behovet for endringer på dette feltet, i forbindelse med en pågående revisjon av regelverket på pengespill- og lotterifeltet.

I utkast til ny pengespillov, som for tiden er på høring, har jeg foreslått en forenkling av reglene for de minste lotteriene. Bakgrunnen er at det ikke er behov for samme grad av kontroll og tilsyn over hele pengespillfeltet. For de minste lotteriene er risikoen forbundet med spillene svært lav, både på grunn av spillformene som tilbys, omsetnings- og premiestørrelse, og graden av sosial kontroll. Disse lotteriene utgjør sjelden en fare for spilleproblemer eller hvitvasking.

Forslaget innebærer at lotterier som har en årlig omsetning under kr. 200 000 vil kunne tilbys av enhver, så lenge overskuddet går til ikke-fortjenestebaserte formål. Dette er en oppmykning i forhold til dagens regelverk, hvor man altså ikke tillater lotterier til inntekt for det som vurderes som typisk offentlige oppgaver.

Det foreslås videre at det i framtiden ikke vil være krav om å melde inn lotteriet til Lotteritilsynet. Organisasjonene vil dermed slippe arbeid med innmelding og sluttrapportering og vil bruke mindre interne ressurser på å organisere slike lotterier.

For å sikre at lotteriene som kan tilbys uten tillatelse ikke får et for stort omfang samlet sett eller kan medføre en uforutsett risiko for spilleproblemer, foreslås det at disse lotteriene ikke skal kunne tilbys gjennom elektroniske plattformer og at gjennomføringen av lotteriene må ha et lokalt eller regionalt omfang.