Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:2632 (2019-2020)
Innlevert: 15.09.2020
Sendt: 16.09.2020
Besvart: 22.09.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Vil statsråden ta initiativ til at også selskap som leverer tjenester til breddeidrett, som for eksempel påmeldings- og tidtakingstjenester, skal omfattes av støtteordningene som følge av Covid-19 epidemien?

Begrunnelse

Covid 19-epidemien har rammet norsk næringsliv hardt og det er etablert flere offentlige støttetiltak for å hindre at levedyktige selskap mister grunnlaget for videre drift. Innenfor kulturområdet er private underleverandører til kulturarrangementer omfattet av støtteordningene, mens underleverandører til idrettsarrangementer faller utenfor støtteordningene.
Det er vanskelig å se god grunn for at private underleverandører på kulturfeltet skal behandles bedre enn tilsvarende leverandører til breddeidretten, selv om antallet bedrifter som er underleverandører til breddeidrettsarrangementer er færre i antall.

Abid Raja (V)

Svar

Abid Raja: Regjeringen fikk raskt på plass flere brede, nasjonale støtteordninger for å møte Covid-19-utbruddet. Eksempel på slike ordninger er tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall, lånegarantiordningen og ordningen med tilskudd til selvstendig næringsdrivende. I tillegg er det etablert en rekke sektorrettede ordninger, blant annet til kulturnæringen og frivillig sektor.

Kompensasjonsordningen for frivilligheten og idretten er opprettet for å støtte opp om frivillig sektor – herunder idretten. Frivillighetsregisteret er brukt som inngangskriterium for enkelt å kunne avgrense den til organisasjoner som driver frivillig virksomhet jf. § 3 i lov 29. juni 2007 nr. 88 om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven). På denne måten kan det gjøres maskinelle, automatiske kontroller som bekrefter at søkerne er innenfor målgruppa. Dette bidrar til at støtten kan bli utbetalt raskt og målrettet. Registrering i Frivillighetsregisteret ligger også til grunn for ESAs godkjenning av ordningen.

De næringsdrivende selskapene som leverer tjenester til frivilligheten og idretten faller inn under ordningene som er rettet mot næringslivet. Det tas ikke sikte på å åpne opp for at disse skal kunne søke om kompensasjon fra ordningen for frivilligheten og idretten.