Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:2639 (2019-2020)
Innlevert: 16.09.2020
Sendt: 16.09.2020
Besvart: 22.09.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

Spørsmål

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp): Vil statsråden ta initiativ til å justere kompensasjonsordningen for frivilligheten slik at det kan utvises fleksibilitet ved at lokale forsamlingshus, som ikke driver etter forretningsformål men som likevel faller utenfor fordi de er registrert som BA eller SA, blir inkludert i ordningen?

Begrunnelse

Det er fortsatt en del aktører på frivillighetsfeltet som faller utenfor kompensasjonsordningene. Et av kravene i krisepakken for frivillige lag og organisasjoner er at de må være registrert i Frivillighetsregisteret for å være kvalifisert til å søke. Det finnes grendehus, bydelshus, og bygdehus som er organisert som BA og SA og som derfor ikke får registrert seg i Frivillighetsregisteret fordi samvirkeorganisasjoner i motsetning til aksjeselskap og stiftelser, ikke blir regnet som frivillig aktivitet og slik ikke får adgang til å registrere seg. På grunn av dette kravet faller disse frivillige foreningene mellom alle stoler, og blir utelukket både på å søke momskompensasjon for frivillig virksomhet generelt og nå ta del i krisepakken for frivilligheten i denne spesielle situasjonen.
Dette er lokale forsamlingshus som er viktige møteplasser for lokalbefolkningen og lokalt organisasjonsliv og er en viktig del av den lokale frivilligheten.
Nylig var jeg på besøk i Troms, hvor jeg bl.a. møtte Øvre Salangen Grendehus. Grunnet Covid- 19 situasjonen har de ikke kunnet gjennomføre utleie, aktiviteter eller arrangementer. De går i underskudd i 2020, og må antakeligvis stenge dørene da de ikke blir kompensert for inntektsbortfall. Slike historier er det flere av hvor grendehus og bygdehus organisert som BA og SA faller utenfor kompensasjonsordningene og nå står uten inntekter, mens driftsutgiftene løper som vanlig.

Abid Raja (V)

Svar

Abid Raja: Frivillighetsregisteret er brukt som inngangskriterium i kompensasjonsordningen for frivilligheten og idretten for å enkelt kunne avgrense den til organisasjoner som driver frivillig virksomhet, jf. lov 29. juni 2007 nr. 88 om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven). På denne måten kan det gjøres maskinelle, automatiske kontroller som bekrefter at søkerne er innenfor målgruppa. Dette bidrar til at støtten kan bli utbetalt raskt og målrettet. Registrering i Frivillighetsregisteret ligger også til grunn for ESAs godkjenning av ordningen.

I tillegg til foreninger og ideelle organisasjoner har også stiftelser og aksjeselskap som driver frivillig virksomhet registreringsrett, jf. § 3 i frivillighetsregisterloven. Aktiviteter basert på samvirkeprinsipper regnes ikke som frivillig virksomhet, siden disse i henhold til lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkeloven) er sammenslutninger som har til hovedformål å fremme de økonomiske interessene til medlemmene.

Dersom samvirkeforetaket driver frivillig virksomhet (ikke fortenestebasert aktivitet), og et flertall av deltakerne er frivillige organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret, er det åpnet opp for at en av disse organisasjonene kan søke kompensasjon på vegne av samvirkeforetaket. Søkerorganisasjonen er i disse tilfellene ansvarlig for at vilkårene for å søke er oppfylt, og at ev. kompensasjonsbeløp går til omsøkt inntektsbortfall. Informasjon om denne muligheten er tilgjengelig på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider under spørsmål og svar om kompensasjonsordningen for frivilligheten og idretten.