Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:42 (2020-2021)
Innlevert: 05.10.2020
Sendt: 05.10.2020
Besvart: 13.10.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tellef Inge Mørland (A)

Spørsmål

Tellef Inge Mørland (A): Vil helseministeren ta initiativ til å få etablert et eget poliklinisk tilbud i spesialisthelsetjenesten for flåttbårne sykdommer, og vil i så fall en slik poliklinikk bli lagt til Sørlandet sykehus, i tilknytning til Nasjonal kompetanstjeneste for flåttbårne sykdommer, som er lokalisert der?

Begrunnelse

En ny rapport publisert av Helsedirektoratet «Nordisk konsensus om utredning og oppfølging av personer med langvarige plager ved mistenkte flåttbårne sykdommer», anbefaler at det opprettes et eget poliklinisk tilbud i spesialisthelsetjenesten for denne pasientgruppen. Dette vil kunne bidra til likere pasientbehandling, med god tverrfaglig kompetanse.
Ved Sørlandet sykehus har man i dag etablert en nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer (Flåttsenteret). Flåttsenteret støtter at det opprettes en egen spesialistpoliklinikk hvor pasienter med langvarige plager knyttet til mistanke om flåttbårne sykdommer kan henvises for utredning og oppfølging. Dette etter modell fra andre nordiske land.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er behov for mer kunnskap om hvordan pasienter med plager som kan skyldes flåttbitt best kan følges opp og få hjelp. I 2014 ble det derfor etablert en Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer med formål å samle og spre kunnskap om flåttbårne sykdommer. Initiativet til rapporten representanten Mørland viser til ble tatt i samarbeid med pasienter med flåttsykdom, blant annet gjennom et "brukerstemmeseminar".
Nordiske forskere og leger har arbeidet sammen med pasienter i en rekke arbeidsgrupper. Formålet har vært blant annet å lage nordiske pasientforløp for utredning, behandling og rehabilitering for pasienter som har langvarige symptomer og plager knyttet til mulig flåttbåren sykdom. Arbeidsgruppen foreslår også et eget poliklinisk tilbud i spesialisthelsetjenesten som pasienter kan henvises til, slik representanten Mørland tar opp i sitt spørsmål.
Helsedirektoratet og den nasjonale kompetansetjenesten har samarbeidet med pasientorganisasjonen Norsk Lyme- Borrelioseforening i arbeidet med hvordan pasientene kan få bedre hjelp. Sørlandet sykehus og Flåttsenteret- Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer er underlagt Helse Sør-Øst RHF. For å besvare representantens spørsmål har departementet bedt om Helse Sør-Østs vurdering av Helsedirektoratets rapport og forslaget om en spesialistpoliklinikk.
I sitt svar sier Helse Sør-Øst:

"Helse Sør-Øst RHF er kjent med anbefalingene i den ovennevnte rapporten som er publisert høsten 2020. Helse Sør-Øst RHF er kjent med at fagpersoner ved nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer ved Sørlandet sykehus HF har deltatt i arbeidsgruppen som bidro i arbeidet med rapporten.
Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer ved Sørlandet sykehus HF skal utvikle og spre kunnskap om diagnostikk, behandling og oppfølging av personer med flåttbårne sykdommer i hele landet. Kompetansetjenesten vil derfor ha en viktig oppgave i å formidle kunnskap til ulike spesialiteter, for å fremme god og likeverdig behandling i Norge.
Pasienter med symptomer som kan være relatert til flåttbitt, mottas og utredes regelmessig i helseforetakene. Forekomsten av flått er ulikt geografisk fordelt, slik at kompetansen og erfaringen med denne pasientgruppen vil være ulik i helseforetakene. Den nasjonale kompetansetjenesten har følgelig en viktig rolle i å kunne veilede og spre kompetanse også til deler av landet med mindre erfaring enn det fagmiljøene på Sørlandet har.
Symptomer som er forenlig med flåttbåren sykdom kan også være uttrykk for andre typer underliggende sykdommer. Pasienter med slike symptomer vil derfor kunne være i behov for flere ulike typer spesialisert utredning og behandling bl.a. innen fagområder som revmatologi, nevrologi, infeksjonsmedisin og barnemedisin. Helse Sør-Øst RHF vil se nærmere på den nylig fremlagte rapporten og vurdere om det er behov for endringer i tilbudet til pasienter med langvarige plager knyttet til mistanke om flåttbårne sykdommer."

Jeg slutter meg til at Helse Sør-Øst som eier og med et sørge-for ansvar for spesialisthelsetjenester i regionen, vurderer rapporten og om det er behov for endringer i tilbudet til pasienter med mistanke om flåttbåren sykdom.