Skriftlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:132 (2020-2021)
Innlevert: 14.10.2020
Sendt: 14.10.2020
Besvart: 15.10.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): Vil statsråden rydde opp slik at mennesker med stomi ikke blir påført store merkostnader til nødvendig utstyr?

Begrunnelse

Fra 1. januar i år ble det innført antallsbegrensinger på mange stomirelaterte produkter. Dette har forringet livskvaliteten for en rekke barn og familier, og gitt familiene en unødvendig månedlig ekstrautgift på flere tusen kroner. For de dette gjelder handler det om muligheten til å leve et aktivt og normalt liv. Spørsmålsstiller forstår ikke at denne gruppen skulle rammes så hardt og mener at dette må ryddes opp i umiddelbart.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helfo har ansvar for produkt- og prislistene som angir hvilke produkter det kan ytes stønad til, og kan regulere priser, sette vilkår mv. for å sikre riktig bruk og god kostnadskontroll. Helfo har gjennomgått produktutvalget blant annet på stomiområdet, og innført flere endringer for å legge til rette for riktig bruk. Dette innebærer blant annet å fjerne produkter med svært få eller ingen brukere, å justere priser, og å innføre vilkår for forskrivning. I tillegg ble det satt antallsbegrensninger for en del produkter fra 1. januar 2020. Bakgrunnen for denne endringen var statistikk som viste at en del brukere hadde et langt høyere uttak av disse produktene enn det som etter faglig skjønn skulle være tilstrekkelig for den enkelte. Begrensningene ble satt etter dialog med fagpersoner på området.

Det viste seg at nivået på antallsbegrensningene, særlig for geldannende granulat, for enkelte brukere ikke har vært tilstrekkelig høyt til at det reelle behovet for forbruksmateriell kan dekkes. På bakgrunn av det som har kommet fram, har Helfo derfor fjernet taket på geldannende granulat fra 1. november. Brukere som har hatt utlegg fra 1. januar fram til 1. november 2020, kan få refundert det utlegget de har hatt av Helfo dersom de sender inn kvittering.

I tillegg er det satt antallsbegrensning for andre produktgrupper (klebefjerner i spray, plateforlengere, ulike stomibelter, og lukkeklips og klemmer til tømbare poser). Helfo er i gang med å evaluere om antallsbegrensningene for disse produktene har fungert etter hensikten, og eventuelt justere hvis ikke. Pasientorganisasjoner og fagpersoner vil være med i dette arbeidet.

Det skal være et møte fredag 16. oktober, der representanter fra Norilco (Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft), fra fagmiljøet og pasienter skal delta, sammen med Helfo og Helsedirektoratet. Helfo har nylig fått omsetningstall for andre tertial som de er i ferd med å analysere. Dette vil sammen med innspill fra fag- og pasientsiden belyse konsekvensene av de innførte antallsbegrensningene, og gi et godt beslutningsgrunnlag for å fjerne eller heve takene der det har vist seg at disse har fått utilsiktede konsekvenser og gått ut over barn og vokse i en sårbar pasientgruppe.

Ved heving eller fjerning av takene for de øvrige produktgruppene, forutsetter jeg at brukerne får refundert utleggene sine på samme måte som ordningen for de som har oversteget grensen for geldannende granulat.