Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:134 (2020-2021)
Innlevert: 14.10.2020
Sendt: 15.10.2020
Besvart: 22.10.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): I det Internasjonale Energibyråets årlige rapport, World Energy Outlook, anslås det at oljeprisen vil ligge på 57 dollar per fat i 2025, i stedet for 71 dollar, hvis verden tar klimakrisen på alvor. IEA anslår at gassprisen i Europa vil ligge nesten 30 % lavere enn om dagens politikk videreføres.
Hvilke anslag for framtidig oljepris la Finansdepartementet til grunn da departementet kom med forslag til oljeskattepakke (Prop. 113 L (2019-2020) i vår, og ville forslaget sett annerledes ut om man hadde lagt de nye prisanslagene fra IEA til grunn?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Finansdepartementet legger i budsjettdokumentene til grunn at oljeprisen de nærmeste årene vil utvikle seg i tråd med prisene i terminmarkedet. I Revidert nasjonalbudsjett 2020 ble det vist til at oljeprisen var rundt 30 dollar per fat, og at prisene i terminmarkedet tilsa at oljeprisen ville ta seg opp, til et nivå nær 50 dollar per fat i 2025, se figur 2.1. I budsjettet ble det også understreket at usikkerheten er stor, særlig om prisutviklingen de nærmeste par årene.

Våren 2020 ble det flertall på Stortinget for å innføre midlertidige endringer i petroleumsskatten, jf. Prop. 113 L (2019–2020) og Innst. 351 L (2019–2020). Endringene var ikke direkte knyttet opp til anslaget på utviklingen i oljeprisen, men var begrunnet med at en ønsket å unngå et for brått og dypt fall i aktiviteten på norsk sokkel. Gjennom skatteendringene har petroleumsselskapene fått økte muligheter til å gjennomføre planlagte investeringer.