Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:244 (2020-2021)
Innlevert: 26.10.2020
Sendt: 26.10.2020
Besvart: 02.11.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Hvor stor regional medfinansiering vil bli krevd til regionale dansesentrene som får støtte over 320.74, og vil tilskuddsmottakere på 320.74 og 75 kunne søke andre typer tilskudd fra kulturrådet?

Begrunnelse

Viser til at regjeringen i prop. 1 S (2020-2021) foreslår å flytte flere organisasjoner og kompetansesentre inn i de nye i postene kap. 320, post 74 Tilskudd til organisasjoner og kompetansesentre og kap. 320, post 75 Tilskudd til litteraturhus, kunstscener og kompanier med mer.
Mange av disse aktørene har tidligere søkt prosjektstøtte til deler av sin virksomhet.
Eksempelvis er Dans i Trøndelag foreslått inn på post 74. De har tidligere mottatt prosjekttilskudd fra flere ordninger, som arrangørstøtte, tverrfaglige tiltak, gjesteoppholdsstøtten og Rom for kunst.
Det er uklart hvilke retningslinjer som vil gjelde for de nye ordningene og om flytting til post 74 eller post 75 vil begrense aktørenes muligheter til å kunne søke prosjektstøtte fra andre ordninger under kulturfondet.

Abid Raja (V)

Svar

Abid Raja: Regjeringen har i Prop. 1 S (2020-2021) foreslått å avvikle fordelingsnøklene som pålegger fylkene å følge statens tilskudd. Leder av familie- og kulturkomiteen har imidlertid i samråd med meg sagt at avviklingen bør utsettes til senere, siden situasjonen for musikk- og scenekunstfeltet er uforutsigbar i tiden vi nå står i med Covid-19. Jeg legger uansett utfall til grunn at kommuner og fylkeskommuner som nyter godt av kulturinstitusjoners bidrag til regionen og lokalsamfunnet fortsetter å ta et delansvar for finansieringen.

Institusjoner med fast årlig tilskudd over statsbudsjettet skal som hovedregel ikke innvilges tilskudd fra Norsk kulturfond, men unntak kan vurderes, bl.a. for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet. Det gir tilskuddsmottakere med fast driftstilskudd fra kap. 320 post 74 og post 75 tilgang til å søke de ulike ordningene i Norsk kulturfond og mulighet til å få innvilget søknader om f.eks. prosjekt- og arrangørstøtte fra fondet.