Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:350 (2020-2021)
Innlevert: 04.11.2020
Sendt: 04.11.2020
Besvart: 09.11.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hva er årsak til at yrkesgruppen akupunktører ikke er unntatt og hvordan er man kommet fram til de 350 mill. kr. gitt at høringssvarene fra en helhetlig alternativ bransje sier at inntektsgrunnlaget deres vil minke med et mva krav på 25 %?

Begrunnelse

Regjeringen foreslår å legge 25 % mva på all alternativ behandling. I påvente av autorisasjonssøknad for yrkesgruppene Osteopater og Naprapater er de unntatt. Akupunktørene har samme autorisasjonssøknad til behandling, men får ikke samme unntak i påvente av autorisasjonssøknad. Det er anslått en inntekt til Staten på 350 mill.kr i budsjettet for 2021.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Forslaget i statsbudsjettet 2021 om merverdiavgift på alternativ behandling omfatter i utgangspunktet alle former for alternativ behandling. Regjeringen foreslår imidlertid at forslaget først får virkning for osteopater og naprapater fra 1. juli 2021. Dette er begrunnet med at regjeringen har til vurdering om osteopater og naprapater skal autoriseres som helsepersonell. Jeg viser til redegjørelsen i Prop. 1 LS (2020-2021) skatter, avgifter og toll 2021 punkt 9.2.6.
Jeg har fått opplyst fra Helse- og omsorgsdepartementet at akupunktørenes søknad om autorisasjon ligger saksbehandlingsmessig etter søknadene fra osteopatene og naprapatene. Helsedirektoratets endelige vurdering av akupunktørenes autorisasjonssøknad ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet tett opp mot fremleggelse av statsbudsjettet. Helsedirektoratets tilrådning var derfor ikke gjennomgått av Helse- og omsorgsdepartementet på tidspunktet statsbudsjettet ble framlagt. Det var derfor ikke naturlig å omtale denne gruppen i forslaget til statsbudsjett. Det er uklart når avgjørelse av spørsmålet om eventuell autorisasjon for akupunktører foreligger, og jeg vurderer derfor behovet for utsatt iverksetting for disse som mindre aktuelt.
Innføring av merverdiavgift på alternativ behandling anslås å øke merverdiavgiftsinntektene med om lag 250 mill. kroner påløpt og 210 mill. kroner bokført i 2021. Dagens unntak innebærer at prisene på alternativ behandling relativt sett er lavere enn prisene for varer og tjenester ellers som ilegges merverdiavgift. Med avgiftsplikt for alternativ behandling vil slike tjenester avgiftslegges på lik linje med andre varer og tjenester. Det vil medføre at slike tjenester blir noe dyrere for forbrukere, som igjen kan ha konsekvenser for tilbydere ved at etterspørselen reduseres. Det er slik merverdiavgiften fungerer for andre varer og tjenester som i dag er avgiftspliktige. Prisøkningen vil imidlertid bli mindre enn merverdiavgiftssatsen på 25 pst. Det skyldes at registrerings- og avgiftsplikt vil innebære rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester som er til bruk i den registrerte virksomheten, jf. merverdiavgiftsloven § 8-1.