Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:367 (2020-2021)
Innlevert: 06.11.2020
Sendt: 09.11.2020
Besvart: 16.11.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Willfred Nordlund (Sp)

Spørsmål

Willfred Nordlund (Sp): Kan regjeringen redegjøre for hvordan de 1,3 mrd. som foreslås i statsbudsjettet for oppstart i 2021 av byggetrinn 1 til 20,5 mrd. av regjeringskvartalet fordeler seg mellom de ulike byggeelementene som statsråden lister opp i sitt brev til kommunal og forvaltningskomiteen?

Begrunnelse

I brevet til kommunal og forvaltningskomiteen på spørsmål om byggetrinn 1 skriver statsråden følgende:
I 2021 er det planlagt å starte opp arbeider med samtlige elementer spesifisert nedenfor til en samlet kostnad på 1,3 mrd. kroner. Av dette utgjør eiendomserverv 137 mill. kroner.
Anslåtte kostnader for de ulike elementene i byggetrinn 1 fremkommer nedenfor, oppgitt i 2021 kroner:

• Arbeid med kjeller utgjør totalt 3,0 mrd. kroner
• Arbeid med H-blokk utgjør totalt 1,4 mrd. kroner
• Arbeid med D-blokk utgjør totalt 2,2 mrd. kroner
• Arbeid med A-blokk utgjør totalt 1,4 mrd. kroner
• Arbeid med byrom, utomhus og perimetersikring utgjør totalt 0,6 mrd. kroner
• Arbeid med rigg og drift utgjør totalt 0,4 mrd. kroner
• I tillegg kommer byggherrekostnader, kostnader til riving, kostnader til tverrgående tekniske systemer, eksternt post- og varemottak, eiendomserverv, erstatninger og spesielle kostnader (bl.a. for midlertidig inngang G-blokk og minnested) på totalt ca. 5,1 mrd. kroner.
• Kostnader til programfasen, og til skisse- og forprosjekt for byggetrinn 1 er avsluttede prosjekter. Disse utgjør om lag 0,5 mrd. kroner.

Totalt beløper dette seg til om lag 14,6 mrd. kroner. Da er forventet tillegg og avsetning til usikkerhet holdt utenfor.

Nikolai Astrup (H)

Svar

Nikolai Astrup: I forslag til statsbudsjett for 2021 er bevilgningsforslaget på 1,3 mrd. kroner for oppstart av byggetrinn 1 av nytt regjeringskvartal, fordelt som følger:

• Arbeid med kjeller utgjør 239 mill. kroner
• Arbeid med H-blokk utgjør 276 mill. kroner
• Arbeid med D-blokk utgjør 138 mill. kroner
• Arbeid med A-blokk utgjør 19 mill. kroner
• Arbeid med byrom, utomhus og perimetersikring utgjør 41 mill. kroner
• Arbeid med rigg og drift utgjør 33 mill. kroner
• Byggherrekostnader, kostnader til riving, kostnader til tverrgående tekniske systemer, eksternt post- og varemottak, eiendomserverv, erstatninger og spesielle kostnader (bl.a. for midlertidig inngang G-blokk og minnested) utgjør 554 mill. kroner.

Totalt beløper dette seg til 1 300 mill. kroner. Jeg gjør oppmerksom på at dette er anslag, og at fordelingen kan endre seg, bl.a. avhengig av fremdrift og tilhørende utbetalingstakt i prosjektet.
Jeg vil gjøre oppmerksom på at forprosjektet for byggetrinn 1 av nytt regjeringskvartal er utarbeidet som en helhet med en rekke avhengigheter. Derfor kan man ikke ta ut en del av prosjektet, og legge til grunn at man sparer den estimerte kostnaden for denne delen. Videre vil en eventuell delvis gjennomføring av prosjektet, innebære at grunnsikringen for nytt regjeringskvartal uansett må etableres.
Dersom man skulle velge å videreføre bruk av deler av dagens departementslokaler, vil det innebære at byggene må sikres mot etterretning og terror i et langsiktig perspektiv. Det vil medføre omfattende bygningsmessige tiltak, samt stengning av gater og eiendomskjøp. Det vil også kreve nye og grundige vurderinger. Jeg anbefaler ikke å gjøre slike endringer etter ti år med planlegging.