Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:376 (2020-2021)
Innlevert: 08.11.2020
Sendt: 09.11.2020
Besvart: 16.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Silje Hjemdal (FrP)

Spørsmål

Silje Hjemdal (FrP): Hva vil justisministeren foreta seg for å sikre FrPs gjennomslag for en satsing på et eget dyrepoliti?

Begrunnelse

Å få på plass dyrepoliti har vært en viktig kamp og en stor politisk seier for FrP.
Det er nå en bekymring for at det skal overføres ressurser fra dyrepolitiet til andre politioppgaver. Kriminalitet mot dyr er svært alvorlig og en innføring av dyrepoliti i flere politidistrikt har vært svært viktig i kampen for dyrevelferd.
I Vestland fikk f.eks. Florø tre øremerkede stillinger som skulle jobbe med dyrevelferd. Når stillingene nå er foreslått flyttet til Sogndal fremstår det som at satsingen ikke lenger er like tydelig. I utlysningsteksten står det blant annet følgende:

«(...) ein skal vere ein del av grunnberedskapen i Vest politidistrikt, og utføre oppgåver som høyrer til den daglege tenesta ved eininga.»

Mange mener at dette vil være svært uheldig og frykter at dette vil svekke dyrepolitiet. Dyrevernallianser går så langt at de sier at man frykter at satsingen på et eget dyrepoliti nå er i ferd med å smuldres opp.
https://www.nrk.no/vestland/fryktar-eit-svekt-dyrepoliti-etter-flytting_-_-svaert-uheldig-1.15227612?fbclid=IwAR37lDwKUCyBAEO9GS73Svjs23QYs_JZ2nMd03EQih_PaMExzs7wRK1l6QA

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Regjeringen tar kriminalitet mot dyr på alvor. I tråd med regjeringsplattformen er det gjennom øremerkede midler tilrettelagt for økt satsing på bekjempelse av brudd på dyrevelferdslovgivningen i halvparten av landets politidistrikter, henholdsvis Øst, Innlandet, Sør-Vest, Vest, Trøndelag og Troms. Troms politidistrikt har som det siste distriktet frist for oppstart 31. desember 2020. En viktig del av satsingen er økt samhandling med Mattilsynet. Med etableringen av enheten i Troms politidistrikt vil det være dyrepoliti i alle Mattilsynets regioner. Både Mattilsynet og Politidirektoratet mener at en slik organisering av arbeidet har gitt bedre etterforskning, bevissikring og saksforberedelser.

Dyrevelferdskriminalitet inngår som en del av politiets helhetlige innsats mot miljøkriminalitet. I oktober 2020 ferdigstilte Politidirektoratet en revidert instruks for miljøfeltet. Instruksen gir blant annet føringer for hvordan politidistriktene skal organisere sitt arbeid med å forebygge og bekjempe miljøkriminalitet. Politiet skal således, uavhengig av særskilt etablerte funksjoner, ivareta bekjempelse av dyrevelferdskriminalitet i samarbeid med relevante aktører.

Politihøgskolen har eget studium innen miljøkriminalitet som en del av sitt etter- og videreutdanningstilbud der dyrevelferd inngår som ett av temaene. Kunnskap om dyrevelferd er dessuten tilgjengeliggjort som eget tema i politiets digitale kompetansedelingsplattform, KO:DE. Her er blant annet faglitteratur, regelverk og sjekklister tilgjengelig for politiets mannskaper.

Det er politimesteren som ansetter medarbeiderne i distriktet. Jeg har full tillit til at politidistriktet disponerer ressursene de har til rådighet i tråd med de politiske føringer som er gitt. Det er ikke naturlig for meg å ha meninger om en konkret utlysningstekst, men jeg merker meg at den helt klart vektlegger etterforskning av, kontrollarbeid med og forebyggende arbeid mot denne typen kriminalitet. Det er naturlig at disse, i likhet med de fleste andre ansatte i norsk politi, også inngår som en del av grunnberedskapen.