Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:473 (2020-2021)
Innlevert: 16.11.2020
Sendt: 17.11.2020
Besvart: 20.11.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

Terje Halleland (FrP)

Spørsmål

Terje Halleland (FrP): Vil statsråden se på muligheten for en raskere fremdrift av konsesjonsprosessen for realisering av havvindprosjekter?

Begrunnelse

Fra nyttår vil det være anledning å søke konsesjon på havvindprosjekter og i den anledning har NVE presentert et tidskjema for fremdrift av slike prosjekter.
Om en søknad blir sendt inn i 2021 vil dette prosjektet tidligst komme i produksjon i 2029.
Dette ble presentert som et optimistisk tidsskjema som innebar at det ikke kom inn noen klager underveis i prosjektet.

Tina Bru (H)

Svar

Tina Bru: Jeg er opptatt av en effektiv og grundig behandling av saker om utbygging av fornybar energi, også til havs. Saksbehandlingsreglene i havenergiloven og havenergilovforskriften balanserer etter mitt skjønn disse to hensynene.

Havenergilovforskriften fastsetter følgende frister:1) Konsesjonssøknad med gjennomført konsekvensutredning skal leveres innen to år etter at det prosjektspesifikke utredningsprogrammet er fastsatt.

2) Søknad om godkjenning av detaljplan skal leveres innen to år etter at det er gitt konsesjon.

3) Anlegget må være i drift innen tre år etter at detaljplanen er godkjent.Jeg mener dette er frister som bør stimulere til fremdrift, og kan vanskelig se at disse kan være vesentlig knappere. Det er imidlertid ingen ting i veien for at søkeren fullfører de ulike stegene før fristene utløper.

Også til havs kan utbygginger av fornybar energi gi negative virkninger for miljø og andre interesser. Jeg mener det er viktig at konsesjonsprosessene gir muligheter for å gi innspill før det tas beslutninger. Det er derfor lagt opp til høring av konsekvensutredningsprogrammet før dette fastsettes, og høring av gjennomført konsekvensutredning og konsesjonssøknad før det tas beslutning i konsesjonsspørsmålet.

Å gi mulighet for innspill og å gjennomføre konsekvensutredninger vil ta noe tid, men jeg mener dette er nødvendig for å sikre gode prosesser og et godt beslutningsgrunnlag. Retten til å klage på vedtak følger av forvaltningsloven og dette kan også gjøre at prosessen tar noe lenger tid.