Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:493 (2020-2021)
Innlevert: 18.11.2020
Sendt: 19.11.2020
Besvart: 26.11.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

Eigil Knutsen (A)

Spørsmål

Eigil Knutsen (A): Dersom aksjerabatten i formuesskatten settes til 100 pst. (det samme som at formuesskatt på «arbeidende kapital» fjernes), hva er provenyeffekten av dette og hvor mye vil innbetalt skatt reduseres i året i kroner for de 1 000 rikeste i Norge, den desilen med høyest formue i Norge, for den persentilen med høyest formue i Norge, og for den promilleandelen med høyest formue i Norge, laveste 80 prosent, og hva vil medianreduksjonen i innbetalt skatt være innad i de respektive gruppene?

Begrunnelse

Høyres landsmøte har vedtatt å fjerne hele formuesskatten. I programutkastet til Høyre for den kommende stortingsperioden:

«Fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, og på sikt fjerne hele formuesskatten.»

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regjeringspartiene ble i regjeringsplattformen, Granavolden, enige om å fortsette nedtrapping i formuesskatten for arbeidende kapital. I praksis vil det innebære å øke rabatten for aksjer, driftsmidler mv. I forslaget til statsbudsjett for 2021 er rabatten foreslått økt fra 35 til 45 pst.

Det anslås at en økning i rabatten for aksjer, driftsmidler mv. i formuesskatten til 100 pst. vil redusere provenyet med 7 230 mill. kroner sammenlignet med regjeringens forslag for 2021.

I beregningene av virkninger for ulike formuesgrupper er skattyterne rangert etter beregnet nettoformue, det vil si summen av brutto formuesverdier uten formelle verdsettelsesrabatter fratrukket gjeld. De 1 000 rikeste av befolkningen med høyest beregnet nettoformue anslås å få redusert skatten med om lag 2,6 mrd. kroner samlet. Skattereduksjonen for medianen i denne gruppen er 1 425 000 kroner.

Tidelen av befolkningen med høyest beregnet nettoformue anslås å få redusert skatten med om lag 7 mrd. kroner samlet. Skattereduksjonen for medianen i denne gruppen er 100 kroner.

Hundredelen av befolkningen med høyest beregnet nettoformue anslås å få redusert skatten med om lag 6 mrd. kroner samlet. Skattereduksjonen for medianen i denne gruppen er 45 100 kroner.

Tusendelen av befolkningen med høyest beregnet nettoformue anslås å få redusert skatten med om lag 4 mrd. kroner samlet. Skattereduksjonen for medianen i denne gruppen er 431 400 kroner.

De 80 pst. av befolkningen med laveste beregnet nettoformue anslås å få redusert skatten med om lag 100 mill. kroner. Endring i skatt for medianen i denne gruppen er 0 (avrundet).

Provenyberegningene er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2018. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er fremskrevet til 2021. Beregningene kan være usikre blant annet fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablongmessig fremskrevet. Modellen tar heller ikke hensyn til mulige endringer i atferden som følge av endringer i skattereglene.