Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:512 (2020-2021)
Innlevert: 20.11.2020
Sendt: 20.11.2020
Besvart: 27.11.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Hvordan har kulturministeren fulgt opp arbeidet for å se på mulighetene for at sjakk kan få en rettmessig støtte i størrelse med forbund innenfor idretten av samme størrelse, gjennom tippemidler eller på annen måte?

Begrunnelse

I forbindelse med diskusjonen om og motstanden mot kommersielle utenlandske spillselskapers sponsing av norsk sjakk, ble det understreket at det var viktig at sjakken fikk en rettmessig andel av det norske spilloverskuddet.
Barnekonkurransebegrensningene har hittil gjort det vanskelig for norsk sjakk å tilslutte seg den organiserte norske idrettsbevegelsen, og det er vanskelig å se for seg at sjakken kan endre sine regler så mye at det er tilpasset de konkurransereglene som gjelder norsk idrett.
Det må derfor jobbes for å sikre sjakken inntekter på andre måter. Dette er delvis gjort gjennom bevilgninger over ulike poster i statsbudsjettet. Likevel får sjakken mindre enn for eksempel idrettsforbund av samme størrelse.
Det er forholdsvis små midler som skal til for å gi sjakken en rettmessig støtte. Det er derfor viktig at departementet og statsråden engasjerer seg for å finne en løsning i denne saken.

Abid Raja (V)

Svar

Abid Raja: Utgangspunktet for bruken av spillemidlene til idrettsformål er at disse skal stimulere til økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet. Dette skjer gjennom å yte tilskudd til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, og til frivillige organisasjoner som fremmer idrett og fysisk aktivitet, først og fremst Norges idrettsforbund. Dette regner jeg med at representanten Giske allerede er godt kjent med siden det fremgår av gjeldende idrettsmelding - Meld. St. 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen, en melding som ble fremmet av en regjering Giske selv satt i. I meldingen framgår det videre at statlig grunntilskudd til aktivitetsformål på idrettsområdet skal gå til frivillige, medlemsbaserte organisasjoner som har idrett og fysisk aktivitet som sitt primære formål.

Regjeringen er positiv til sjakk som aktivitet og anerkjenner dens betydning for mange mennesker. Norges Sjakkforbund har derfor fått tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet til et treårig prosjekt kalt "sjakk og samfunn", med forbehold om Stortingets årlige budsjettvedtak. Sjakkforbundets ungdomsorganisasjon mottar i tillegg offentlige tilskudd fra andre ordninger, blant annet gjennom Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Bufdir.