Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:514 (2020-2021)
Innlevert: 20.11.2020
Sendt: 20.11.2020
Besvart: 26.11.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Både Utdanningsforbundet, Lektorlaget og Tekna har reagert på at blant annet blir lagt opp til heldigital eksamen i matematikk for våren 2021, at det faglige grunnlaget for å gjøre endringen er tynt, og at partene ikke er godt nok involvert. Herunder beslutningen om å avskaffe to-delt eksamensordning og å innføre et prinsipp om at elevene skal ha alle hjelpemidler tilgjengelig under hele prøva.
Hvilket grunnlag har statsråden for å gjøre endringer i eksamensordningene våren 2021, særlig i fagene matematikk og engelsk for vg1?

Guri Melby (V)

Svar

Guri Melby: Det er læreplanene i fagene som skal styre opplæringen – og dermed også innholdet i eksamen. Innføringen av læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 stiller derfor nye krav til eksamen som vi må ivareta i utformingen av eksamensoppgaver. Både læreplanene, eksamensordningene og endringer i vurderingsforskriften har vært på høring. I tillegg har en eksamensgruppe oppnevnt av KD levert anbefalinger om behov for forbedringer i eksamen. I denne gruppen inngikk både forskere og representanter for organisasjonene.

De nye eksamenene skal gjennomføres i et nytt digitalt gjennomføringssystem som blant annet imøtekommer lovkravene om universell utforming. Gjennomføringssystemet legger til rette for en videreutvikling av eksisterende eksamensformer og en utvikling av nye, men forutsetter en heldigital gjennomføring. Arbeidet gjøres trinnvis og etter utprøving etter hvert som elevene skal avlegge eksamen etter de nye læreplanene. En viktig del av justeringene av eksamen i det nye systemet er at elevene skal kunne vurderes i tråd med det nye kompetansebegrepet og de nye læreplanene.

Våren 2021 skal nærmere 10 000 elever på Vg1 gjennomføre eksamen i matematikk og engelsk etter nye læreplaner. Fordi eksamen skal gjennomføres i det nye gjennomføringssystemet skal eksamensoppgavene i disse fagene også løses digitalt. I den nye læreplanen for matematikk legges det for eksempel vekt på at elevene skal bli gode problemløsere og oppdage sammenhenger i, og mellom fagets kunnskapsområder og til andre fags kunnskapsområder. Oppgavetypene for den fornyede eksamen i matematikk bør derfor legge til rette for at elevene kan få vise og argumentere for hvordan de løser ulike matematiske problemstillinger

For å styrke den faglige kvaliteten på sentralt gitt skriftlig eksamen samarbeider Utdanningsdirektoratet nå med sterke fagmiljøer som bl.a. Skrivesenteret ved NTNU, Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, engelskforskere ved Universitetet i Bergen og Matematikksenteret ved NTNU om å utvikle og prøve ut oppgavetyper til eksamen. Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) ved Universitetet i Oslo bidrar også som kvalitetssikrer. I arbeidet med å lage justerte eksamensoppgaver har Utdanningsdirektoratet offentliggjort eksempler på oppgaver som kan inngå i eksamener i matematikk og engelsk våren 2021. Dette er gjort for å få tilbakemeldinger og slik kunne gjøre ytterligere forbedringer. I tillegg vil oppgaver også prøves ut med elever denne høsten. Det vil også lages støttemateriell til lærere med veiledning om oppgavene og hvordan de vurderes.

Jeg kan forsikre representanten Strand om at vi er opptatt av å involvere organisasjoner og fagmiljøer på en god måte. Derfor legges det også vekt på utprøvinger og tilbakemeldinger i videre utvikling av eksamen og sluttvurderinger. Videre har Utdanningsdirektoratet opprettet en egen referansegruppe for dette arbeidet. Gruppa hadde sitt første møte 28. oktober 2020 og både Norsk lektorlag, Utdanningsforbundet og andre organisasjoner deltar i denne. Utprøvingene og diskusjonene det legges til rette for rundt utformingen av eksamensoppgaver tilpasset det nye læreplanverket, vil etter min mening bidra til at vi sammen vil nå intensjonen med fagfornyelsen.