Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:965 (2020-2021)
Innlevert: 15.01.2021
Sendt: 18.01.2021
Besvart: 25.01.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Hva vil regjeringen gjøre for å kontrollere pengeoverføringer fra autoritære stater til trossamfunn i Norge, og er Valutaregisteret et redskap som regjeringen vil benytte?

Begrunnelse

I april vedtok Stortinget en ny troslov. Her ble det vedtatt at norske trossamfunn som tar imot finansiering fra «land uten trosfrihet» - som Saudi-Arabia, Qatar, Emiratene, Iran og Kuwait – kan miste statsstøtten. Dagbladet har fått innsyn i samtlige regnskap som norske muslimske trossamfunn har levert inn til fylkesmannen de siste ti år, og avslørt at totalt 21 norske trossamfunn har fått eller forsøkt å få pengestøtte fra autoritære regimer i Midtøsten. Dagbladet publiserte en artikkel lørdag 9. januar i år om at Valutaregisteret viser at hundrevis av millioner kroner overføres til privatpersoner i Norge fra autoritære stater. En av Norges ledende eksperter på korrupsjon og hvitvasking mener at Valutaregisteret kan være et viktig redskap for norske myndigheter i å overvåke forbindelsene mellom norske trossamfunn og autoritære stater i Midtøsten. Dagbladet har tidligere publisert artikler som viser at Norge har liten kontroll på pengestrømmer fra givere i autoritære stater til trossamfunn i Norge.
Dagbladet granskning av pengeoverføringer til norske trossamfunn konkluderte med at totalt 16 av drøye 200 trossamfunn har mottatt støtte fra land uten trosfrihet, herunder Saudi-Arabia. I flere tilfeller er denne støtten holdt utenfor regnskapene de leverer inn til fylkesmannen. I en artikkel publisert i Dagbladet 11. november 2020 kom det frem at norske myndigheter nesten ikke har ført tilsyn med trossamfunn de siste årene.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Svar

Kjell Ingolf Ropstad: Da Stortinget behandlet Prop. 130 L (2018–2019) Lov om tros- og livssynssamfunn, jf. Innst. 2018 L (2019-2020) tilføyde Stortinget et nytt § 6 annet ledd: "Tros- eller livssynssamfunn som tar imot bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, kan nektes tilskudd." En slik bestemmelse var foreslått, men ikke fullt ut utredet i forslaget til ny lov om tros- og livssynssamfunn som var på høring i 2017. Blant annet i lys av høringen, valgte departementet å ikke gå videre med en slik bestemmelse. Det ble i høringen pekt på at et forbud mot uønsket utenlandsfinansiering vil være svært vanskelig å avgrense rettslig og å håndheve i praksis. Det ble også holdt fram at det kan være uklart hvilken forståelse av retten til tros- og livssynsfrihet det er som skal legges til grunn, og også hvilke begrensninger et forbud vil legge på norske trossamfunns adgang til å samarbeide med trossamfunn i de aktuelle statene.

Barne- og familiedepartementet utreder sammen med Utenriksdepartementet hvordan trossamfunnsloven § 6 annet ledd kan konkretiseres. Hvordan bestemmelsen skal håndheves, kan jeg ikke gå nærmere inn i på det nåværende stadiet i utredningsarbeidet.