Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:995 (2020-2021)
Innlevert: 19.01.2021
Sendt: 19.01.2021
Besvart: 27.01.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hvordan vil helseministeren vurdere å utnytte kapasiteten på 4 000 kvalifiserte vaksinatører i apotekene slik at flest mulig innbyggere kan bli vaksinert mot covid-19 så raskt som mulig, og hvor raskt kan han gi rekvireringsrett for covid-19-vaksiner til de mer enn 2 000 apotekfarmasøytene som allerede er kvalifisert til å rekvirere influensavaksiner?

Begrunnelse

Vaksineringen mot covid-19 har så langt gått saktere i Norge enn i andre land. Etter hvert som vi får tilgang på flere vaksiner, kan tilgjengeligheten på ferdig opplært helsepersonell til vaksinering bli en flaskehals. Mange av dette helsepersonellet vil være fullt belagt med andre pasientrettede oppgaver. I følge Apotekforeningen er det mer enn 4.000 helsepersonell i apotekene som er ferdig opplært til å sette vaksiner. Mer enn 2.000 av dem er farmasøyter som også er kvalifisert til å rekvirere influensavaksiner. Flere kommuner ønsker allerede i dagens situasjon å utnytte denne kompetansen og kapasiteten til å vaksinere sine innbyggere. En effektiv utnyttelse forutsetter rekvireringsrett for farmasøyter i apotek, slik helseministeren nylig har gitt sykepleierne. Det kreves også planlegging for å raskt kunne inngå rammeavtaler mellom kommunene og apotek dersom helsepersonell fra apotek skal benyttes i arbeidet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Gjennom EU-samarbeidet som Norge er en del av, har vi startet vaksinering mot covid-19 raskere enn mange hadde turt å håpe på. Tilgangen til vaksiner er fortsatt begrenset, og vaksinering skjer i henhold til gjeldende prioriteringer. Prioriteringsrekkefølgen vil tilpasses pandemiens forløp, vaksinenes egenskaper, graden av smitte i samfunnet og graden av kontroll og press på helsetjenesten. I Norge har vi valgt å distribuere vaksinen likt til alle kommuner. Det er et trygt og robust system. Personer i risikogruppene kan vaksineres i kommunen der de bor istedenfor å måtte reise langt.

mRNA-vaksinen fra BioNTech/Pfizer må lagres ved svært lave temperaturer. Fordi vi har kort tid til vaksinering når kjølekjeden avbrytes, må vi forsikre oss om at kommunene er klare til å ta imot vaksinen, før de sendes. Kommunene er imidlertid godt i gang med vaksineringen, og fremover vil det være leveransen av vaksiner til Norge som er bestemmende for hvor raskt vi vil klare å vaksinere. Gjennomført vaksinering så langt må også ses i lys av at hver pasient skal ha to doser satt med tre til fire ukers mellomrom. Grunnet usikkerhet knyttet til fremtidige vaksineleveranser har vi valgt å ha et beredskapslager. Nå som vi opplever reduserte leveranser, er dette beredskapslageret viktig for at allerede vaksinerte pasienter skal få satt sin andre dose.

Folkehelseinstituttet har sammen med Helsedirektoratet vurdert behovet for økt kapasitet til å gjennomføre vaksinasjon i kommunene. I tilknytning til dette har de også vurdert om kommunal bistand fra apotekene tilsier at farmasøyter i apotek bør få rekvireringsrett for vaksiner mot covid-19. De viser til at kommunene samlet sett gitt uttrykk for at de har tilstrekkelig kapasitet til å vaksinere store deler av sin befolkning over noen få uker. Bruk av apotek og apotekansatte er en mulighet kommunene har for å øke kapasiteten, men FHI vurderer det slik at bruk av apotekene ikke forutsetter at apotekfarmasøytene gis rekvireringsrett til vaksiner mot covid-19. Rekvirering kan i slike tilfeller foretas av annet helsepersonell med rekvireringsrett for slike vaksiner. Folkehelseinstituttet vurderer det slik at det anses som lite hensiktsmessig å spre rekvirering og ordinering til mange aktører når tilgangen på vaksine er liten.

Som kjent varslet også AstraZeneca i forrige uke at Norge vil motta betydelig færre doser tidlig, enn det som tidligere ble varslet. Basert på Folkehelseinstituttets vurderinger mener jeg kommunene i dag har tilstrekkelig kapasitet til å rekvirere og administrere vaksinene mot covid-19.

Med sikte på å legge til rette for tilstrekkelig kapasitet ved en fremtidig massevaksinering mot covid-19, vurderer jeg nå å sende på høring et forslag om at farmasøyter senere kan gis rekvireringsrett for vaksiner mot covid-19. Når slik rekvireringsrett vil tre i kraft vil vurderes blant annet med bakgrunn i tilgangen til vaksiner og de til enhver tid gjeldende prioriteringskriteriene for vaksinering mot covid-19.