Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1119 (2020-2021)
Innlevert: 27.01.2021
Sendt: 01.02.2021
Besvart: 05.02.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Hva gjør regjeringen for å sikre at svært vare mennesker med utviklingshemning og andre kognitive funksjonsnedsettelser kan bli vaksinert på en slik måte at en unngår bruk av medisinering eller tvang?

Begrunnelse

Begrunnelse
Noen personer med utviklingshemning og andre kognitive funksjonsnedsettelser kan være svært vare overfor endringer eller nye situasjoner, spesielt situasjoner som en ikke forstår. En del i disse gruppene har også tilleggsutfordringer som plasserer dem blant gruppene som prioriteres høyest i vaksinasjonsprogrammet.
Selve gjennomføringen av vaksinasjonen er kommunenes ansvar. Fra tilsyn med tjenestene og senest med VGs dekning av ulovlig innføring av besøksforbud i hjemmene til mennesker med utviklingshemning, vet vi at kommunene nødvendigvis ikke utøver sine plikter. Det er en statlig oppgave å sikre at også kommunene utøver sine plikter på en forsvarlig måte.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Først vil jeg understreke at det er kommunene som har ansvaret for å tilby koronavaksinasjon til personer i anbefalte grupper som oppholder seg i kommunen. Kommunene bestemmer selv hvordan de vil gjennomføre vaksinasjonen lokalt og hvilke samarbeidspartnere de vil bruke. Hvordan dette organiseres kan dermed være ulikt fra kommune til kommune. I noen tilfeller kan det være aktuelt at hjemmetjenesten gir vaksinen.

Vaksinering er et frivillig tilbud som er basert på personens samtykke. I de tilfeller personen ikke kan samtykke, må vaksinering skje på et annet rettsgrunnlag enn samtykke. Det aktuelle rettsgrunnlag for en person uten samtykkekompetanse som ikke motsetter seg vaksinering være pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl.) § 4-6. Dersom en person uten samtykkekompetanse motsetter seg vaksinering, antas det at i all hovedsak ikke vil være aktuelt å vaksinere personen. Dersom det i enkeltstående tilfelle etter en konkret vurdering likevel vurderes å vaksinere personen, kan vaksineringen kun gjennomføres hvis de strenge vilkårene i pbrl. § 4A-3 er oppfylt. Helsedirektoratet har informert landets kommuner og statsforvaltere om dette i brev datert 18.1.2021.

Det er mange mennesker som kan være vare for endringer og nye situasjoner, spesielt personer med utviklingshemming eller annen kognitiv svikt. Det er ulike grunner til dette. Noen kan være redde for nålestikk, andre kan være redde for å oppsøke stedet hvor vaksinen skal settes eller for ting de har hørt om vaksinen som f.eks. bivirkninger. Andre igjen kan bli utrygge av det bruddet i rutiner som vaksinasjonen utgjør. Vansker med å tolke situasjonen og forstå det som foregår, kan også ha betydning.

I situasjoner hvor en person uten samtykkekompetanse uttrykker motstand mot å ta vaksinen, følge med til vaksinasjonsstedet el, er det viktig å være lydhør overfor personens motforestillinger, og bruke tid og prøve å forstå personens motstand. Tiltak som informasjon, tillitsskapende tiltak og personsentrert omsorg vil være viktige. I mange tilfeller vil man på forhånd kunne forutsi hvilke pasienter eller brukere som vil oppleve vaksinasjonsprosedyren som vanskelig, og det er da viktig å forberede personen og å sette av god tid i forkant av det planlagte vaksinasjonstidspunktet.

Det er nødvendig å gi god informasjon som er tilpasset den enkelte. Til dette formålet kan det være nyttig å bruke hjelpemidler, som lettlest informasjon. Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) er i ferd med å oversette lettlest informasjon om vaksinasjon basert på materiell fra European association of service providers for persons with disabilities og Inclusion Europe. Dette materiellet er allerede oversatt til 12 andre språk og oversettes i samarbeid med Norsk forbund for utviklingshemmede.

Det er høy oppmerksomhet på gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet. Personer som har erfaringer og opplevelser som de ønsker å ta opp i forbindelse med vaksinasjon, kan ta kontakt med sitt lokale pasient- og brukerombud, kommunen eller en brukerorganisasjon. Helsedirektoratet har jevnlige kontaktmøter med brukerorganisasjonene.

Forebygging av tvangsbruk og tilrettelegging for frivillig gjennomføring av helsehjelp og andre tiltak er noe vi jobber kontinuerlig med. Under pandemien har det vært brukt mye ressurser på utarbeidelse av veiledningsmateriale om frivillig gjennomføring av ulike smitteverntiltak som begrensning av sosial kontakt, smitteisolering mv.

Gjennomføringen av vaksinasjonsprogrammet følges tett av Statsforvalteren, som skal holde Statens helsetilsyn og?Helsedirektoratet orientert om forholdene i fylket.