Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1203 (2020-2021)
Innlevert: 05.02.2021
Sendt: 05.02.2021
Besvart: 22.02.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tellef Inge Mørland (A)

Spørsmål

Tellef Inge Mørland (A): Hvor mange brudd på arbeidsmiljøloven har man i antall hatt innen de ulike lokale helseforetakene og samlet nasjonalt i 2020, sammenlignet med 2019?

Begrunnelse

Viser til skriftlig spørsmål dokument nr. 15:873 (2020-2021), der helseministeren med unntak for de lokale helseforetakene i Helse Vest, har oppgitt antall brudd på arbeidsmiljøloven i 2020, sammenlignet med 2019 som andel, fremfor å svare på hvor mange brudd det har vært.
For å kunne få frem andelen brudd, antar spørsmålsstilleren at det også må ligge tall til grunn som besvarer hvor mange brudd man har hatt på arbeidsmiljøloven, om en slik beregning av andel skal være mulig. For 2019 benyttet statsråden betegnelsen mulige brudd på arbeidsmiljøloven. Spørsmålsstilleren har forståelse for om man eventuelt besvarer spørsmålet med det samme forbeholdet for 2020-tallene.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Departementet har nylig innhentet opplysninger fra regionale helseforetak i anledning andre skriftlige spørsmål fra Stortinget som belyser utviklingen i andel mulige brudd på arbeidsmiljøloven fra 2019 til 2020, også sett i lys av koronapandemien. Pandemien har som kjent medført et spesielt og ekstraordinært driftsår for helsetjenesten gjennom fjoråret. Dette har gitt en del særskilte utfordringer, både når det gjelder oppfølging av arbeidet med mulige brudd på arbeidsmiljøloven og antall mulige brudd som følge av pandemien.

Departementet har innhentet supplerende informasjon fra de regionale helseforetakene om utviklingen i det enkelte helseforetak for å opplyse saken nærmere. Informasjonen er oppsummert i tabellen under. Det må imidlertid tas forbehold om at tallene fortsatt kan inneholde feilregistrering og at det følgelig fortsatt kan skje korrigeringer mv.

Helseregion/HF – mulige AML-brudd Årstall

Helse Nord 2019 2020

Finnmarkssykehuset HF 11 700 13 549

Helgelandssykehuset HF 12 229 8 529

Nordlandssykehuset HF 18 909 19 831

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 38 407 41 117

Totalt 81 245 83 026

Helse Midt-Norge 2019 2020

Helse Møre og Romsdal HF 51 373 49 322

Helse Nord-Trøndelag HF 16 376 16 487

St. Olavs Hospital HF 34 022 36 159

Totalt 101 771 101 968

Helse Vest 2019 2020

Helse Stavanger HF 35 648 29 410

Helse Bergen HF 26 997 16 778

Helse Fonna HF 14 644 11 934

Helse Førde HF 12 238 10 100

Totalt 89 527 68 222

Helse Sør-Øst 2019 2020

Akershus universitetssykehus HF 25 850 29 432

Oslo universitetssykehus HF 48 591 41 988

Sunnaas sykehus HF 522 767

Sykehuset i Vestfold HF 9 336 9 862

Sykehuset Innlandet HF 31 420 25 013

Sykehusapotekene HF 552 613

Sykehuset Sørlandet HF 15 580 18 711

Sykehuset Telemark HF 15 291 13 906

Sykehuset Østfold HF 18 370 15 375

Sykehuspartner HF 1 824 1 681

Vestre Viken HF 33 743 28 823

Totalt 201 079 186 171Totalsum 473 622 439 387Oppstillingen viser at det samlet sett har skjedd en reduksjon i antall mulige brudd på arbeidsmiljøloven fra 2019 til 2020. Dette er positivt, og også i tråd med en ønsket utvikling uttrykt blant annet i mine krav i foretaksmøtene i de regionale helseforetakene.

Tallene som fremgår av tabellen viser en nedadgående trend, men fremstår likevel som høye. Jeg vil derfor minne om at Arbeidstidsutvalget, da de i 2015 vurderte mulige brudd på arbeidsmiljøloven i spesialisthelsetjenesten, anså antallet som relativt lavt (jf. NOU 2016:1). Utvalget fremhevet den gang de særlige utfordringene som knytter seg til å drive døgnkontinuerlig sykehusdrift og akuttjenester, og de påpekte også som positivt at helseforetakene hadde gode systemer for å ha oversikt over arbeidstid og mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Helt til slutt vil jeg presisere at enkeltavvik kan generere flere mulige brudd på arbeidstidsbestemmelser samtidig, og at mulige brudd dessuten kan skyldes feil bruk av registreringssystemer..