Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1227 (2020-2021)
Innlevert: 07.02.2021
Sendt: 08.02.2021
Besvart: 15.02.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Politiet har 76 kommunikasjonsrådgivere som koster 53 mill. kr årlig. Nå ligger det ute et anbud om kjøp av private kommunikasjonstjenester med en ramme på nær 19 mill. kr. Riksrevisjonens dok. 3:5 viser at NC3 ved Kripos måtte nedjustere ambisjonen om 200 ansatte innen utgangen av 2021 til 150 bla. grunnet den økonomiske situasjonen i etaten.
Kan statsråden forklare hvorfor politiets midler heller brukes på kommunikasjonsrådgivere fremfor politiets spesialistmiljø som jobber mot datakriminalitet, herunder overgrep mot barn?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Representanten fremstiller det som om ansettelse av kommunikasjonsrådgivere går på bekostning av ansettelse av spesialister innen IKT-kriminalitet, og dermed svekker satsingen på kriminalitet begått mot barn.

Barn og unge er aktive brukere av digitale plattformer og kommunikasjonskanaler. Kriminalitet begått mot barn og unge på nett er alvorlig kriminalitet som skal forebygges, avdekkes og straffeforfølges. Politiet må derfor være tilstede og kommunisere med barn og unge der de er, på nett og i sosiale medier. Personer som er spesialister på kommunikasjon er viktig kompetanse som politiet trenger for å kunne utvikle løsninger på nett og sosiale plattformer.

Et tiltak er satsingen på nettpatruljer. Her gir politiet råd og veiledning til barn og unge som et ledd i å forebygge kriminalitet på nett. Et eksempel på dette er kampanjen «Hvor lite skal du finne deg i?» som handler om å forebygge vold i nære relasjoner. Men nettpatruljene tar også imot informasjon og tips om kriminalitet, og er derfor også en viktig kanal for å avdekke kriminalitet.

I det hele tatt er kompetanse på og bruk av kommunikasjon viktige for politiets arbeid på nett og sosiale plattformer. Det blir derfor helt feil å sette politioppgaver og kommunikasjonsoppgaver opp mot hverandre.

Når det gjelder anbudet som representanten viser til, opplyser Politidirektoratet at den utlyste anbudskonkurransen dreier seg om nasjonale rammeavtaler over to år for blant annet design av trykksaker, produksjon av film og større informasjonskampanjer. Dette er tjenester som ikke politiet har eller bør ha selv, og som må anskaffes fra eksterne leverandører.