Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1235 (2020-2021)
Innlevert: 07.02.2021
Sendt: 08.02.2021
Besvart: 15.02.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): I sak om endring i energiloven og innføring av funksjonelt skille svarte ministeren at lovendringen ville tre i kraft umiddelbart når Stortinget har behandlet saken. Kan ministeren gi eksempler på lovendringer ned umiddelbar virkning mot olje og gass næringen?

Tina Bru (H)

Svar

Tina Bru: For å besvare spørsmålet, mener jeg det er grunn til å presisere hvilken lovendring som trådte i kraft ved nyttår og hva lovforslaget som Stortinget nå har behandlet innebærer. Ved lov av 27. mai 2016 nr. 18 om endringer i energiloven ble det fastsatt at alle nettselskaper med inntektsramme, uansett størrelse, skal gjennomføre funksjonelt skille. Det fulgte av Stortingets lovvedtak tilbake i 2016 at kravet om funksjonelt skille gjelder fra 1. januar 2021.

I Prop. 25 L (2020-2021) har regjeringen forslått et unntak for selskaper med 10 000 eller færre nettkunder. For å unngå at nettselskaper med 10 000 eller færre nettkunder som i dag ikke tilfredsstiller kravet til funksjonelt skille skulle havne i en rettsstridig situasjon ved nyttår, og frem til Stortinget hadde behandlet ferdig lovsaken, fattet departementet like før jul vedtak om midlertidig dispensasjon for denne gruppen av selskaper.

Departementet sendte forslaget om et unntak fra kravet til funksjonelt skille for mindre nettselskaper på høring 2. april i fjor. I høringsforslaget fremgikk det at nettforetak med 10 000 eller færre nettkunder skulle bli omfattet av unntaket. Selv om Stortinget hadde fattet anmodningsvedtak i 2018 om å sette grensen ved 30 000 nettkunder, mener jeg likevel at selskaper med mer enn 10 000 nettkunder har hatt relativt god tid til å innrette seg etter hovedregelen som trådte i kraft 1. januar i år.

Det er vanlig at lov- og forskriftsvedtak trer i kraft 1. januar eller 1. juli, men det finnes flere eksempler på at dette ikke alltid er praktisk gjennomførbart. På Olje- og energidepartementets område er det eksempler de siste årene på lov eller forskriftsvedtak som har trådt i kraft umiddelbart, eller på andre tidspunkter enn de nevnte. Siden spørsmålet fra representanten gjelder olje- og gassnæringen, kan jeg nevne følgende:

- Lov av 24. juni 2011 nr. 38 om endringer i petroleumsloven. Loven ble Kunngjort 24. juni 2011 og trådte i kraft straks.

- Forskrift av 12. mai 2014 nr. 1518 om endring av forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet. Forskriften ble kunngjort 8. desember 2014 og trådte i kraft straks.

- Forskrift av 20. januar 2006 nr. 49 om endring i forskrift til lov til petroleumsvirksomhet. Forskriften ble kunngjort 25. januar 2006 og trådte i kraft straks.

Et annet eksempel er forskrift av 5. desember 2014 om utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO2 og om transport av CO2 på kontinentalsokkelen. Forskriften ble kunngjort 8. desember 2014, og trådte i kraft straks.