Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1236 (2020-2021)
Innlevert: 07.02.2021
Sendt: 08.02.2021
Besvart: 15.02.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Det er i dag strenge krav til juridisk og økonomisk separasjon for å fremme konkurranse og sikre nøytralitet for nettselskap. Dersom det finnes, ber jeg ministeren om konkrete eksempler på brudd på disse grunnleggende prinsippene.

Begrunnelse

Under behandling av endringer i energiloven Innst 183 ba jeg ministeren om det var eksempler på kryssubsidiering eller andre regelbrudd på de strenge krav til juridisk og økonomisk separasjon. Jeg opplevde at svaret var utydelig.

Tina Bru (H)

Svar

Tina Bru: Strømnettet er et naturlig monopol. Kundene kan ikke velge hvilket nettselskap de skal bruke, og det er viktig at myndighetene sikrer at nettforetakene er nøytrale. Integrasjon av monopol- og konkurransevirksomhet i et selskap kan føre til mangel på nøytralitet, og på den måten vridninger i konkurransen og en mindre effektiv ressursbruk for samfunnet.

Mangel på nøytralitet kan føre til at integrerte selskaper vil kunne dra fordeler av sin egen nettkundebase for å fremme omsetningsvirksomhet. Videre kan integrerte nettselskap tilgodese egen kraftproduksjon ved nettplanlegging. Det er krevende for en regulator å avdekke slike handlinger. Derfor er det viktig at vi har et godt regelverk som sikrer nettselskapenes nøytralitet.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har ansvar for å føre tilsyn med at alle nettselskaper oppfyller krav som stilles i bestemmelser knyttet til kryssubsidiering og nøytral opptreden. RME gjennomfører et begrenset antall tilsyn, men resultatet fra tilsynene gir likevel en viss oversikt over situasjonen. I perioden 2017-2020 avdekket RME 66 avvik fordelt på 29 nettselskap knyttet til § 2-8 i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Denne bestemmelsen inneholder forbud mot kryssubsidiering mellom konkurranseutsatt virksomhet og nettvirksomhet. I perioden 2015-2020 opplyser RME at det også er påpekt avvik i 34 saker med brudd på nøytralitetsplikten knyttet til integrert kraftleverandør.

Innføring av funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet styrker regelverket som skal sikre nettselskapenes nøytralitet. Krav til selskapsmessig- og funksjonelt skille er et kostnadseffektivt alternativ til å føre tilsyn og kontroll med vertikalt integrert virksomhet for å ivareta behovet for nøytralitet og et steg i retning av å fjerne uheldig sammenblanding mellom monopolvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet.