Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:1354 (2020-2021)
Innlevert: 18.02.2021
Sendt: 19.02.2021
Besvart: 23.02.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): Hva er finansministerens vurdering av dagens regelverk og tilsynsmekanismer knyttet til pyramidespill når selskaper som Cash FX får operere fritt i Norge, og er det aktuelt å gjøre eventuelle innstramminger eller endringer i regelverket for å beskytte nordmenn fra finansiell svindel?

Begrunnelse

Dagens Næringsliv skrev 5. februar om selskapet Cash FX, som markedsfører at de tilbyr privatpersoner får muligheten til å tjene på trading i det internasjonale valutamarkedet.
Finanstilsynet har lenge advart nordmenn mot å plassere pengene i Cash FX, og DNB, mistenker at det er en pyramide og en ponzi-svindel. Lotteritilsynet har også fått mange varsler om selskapet. Påstanden om svindel og at de er et pyramidespill avvises av de mest sentrale i Norge som verver medlemmer og grunnleggeren selv. Likevel er dette et konsept som minner svært mye om tidligere pyramidespill i Norge.
Selskapet er ikke underlagt tilsyn av Finanstilsynet. I følge Dagens Næringsliv har tusenvis av nordmenn latt seg verve til Cash FX og dermed investert penger i noe som i beste fall har svært høy risiko.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Lotteriloven (lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotteri mv.) § 16 forbyr opprettelse, drift, deltakelse og utbredelse av pyramidespill og lignende system. Etter samme lov §§ 16a og 16b er Lotteritilsynet gitt særskilt kompetanse til å få utlevert opplysninger, foreta undersøkelser og granske mulige overtredelser av § 16. Det inkluderer muligheten for å gi pålegg om retting eller stans. For å sikre at pålegg følges opp, kan det ilegges tvangsmulkt. I § 16 c er retten gitt hjemmel, på visse vilkår, til å pålegge internettilbydere å begrense tilgang til nettbaserte grensesnitt, etter forutgående begjæring fra Lotteritilsynet.

Reglene om Lotteritilsynets hjemler for å kunne håndheve forbudet mot pyramidespill og lignende tjenester ble endret med virkning fra 1. juli 2020, som ledd i å gjennomføre EU-regler om forbrukervern. Jeg viser til Prop. 8 LS (2019-2020).

Overtredelse av lotterilovens forbud mot pyramidespill mv. § 16 er dessuten straffbart, med en strafferamme på bøter eller fengsel inntil tre år, se lotteriloven § 17.

For øvrig viser jeg til at verdipapirhandelloven (lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel) stiller krav om tillatelse for å yte investeringstjenester, se § 9 1. Hva som er en konsesjonspliktig investeringstjeneste, følger av verdipapirhandelloven § 2 1. Finanstilsynsloven (lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsyn med finansforetak mv.) § 4 a gir Finanstilsynet hjemmel til å pålegge stans av konsesjonspliktig virksomhet som drives uten nødvendig tillatelse. Det inkluderer krav om tillatelse etter verdipapirhandelloven. Det er også hjemmel til å pålegge den som antas å drive slik virksomhet, å gi opplysninger som er nødvendig for å avgjøre om slik stans bør pålegges.

I tillegg kan det nevnes at straffeloven (lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff) gjør bl.a. bedrageri straffbart. Strafferettslig oppfølging skjer i regi av politi og påtalemyndighet.

Både Lotteritilsynet og Finanstilsynet har publisert tydelige advarsler på sine internettsider om aktøren det er vist til i spørsmålet. Som det fremgår over, finnes det flere relevante regelsett som er tilgjengelig for aktuelle myndigheter. Hvilken konkret oppfølging som bør settes i verk i det enkelte tilfellet, hører til tilsynsmyndighetene, politi og påtalemyndighet å vurdere.