Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1479 (2020-2021)
Innlevert: 03.03.2021
Sendt: 03.03.2021
Besvart: 11.03.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

Terje Halleland (FrP)

Spørsmål

Terje Halleland (FrP): Dersom man legger til grunn at kraftbehovet ved en fullelektrifisering av norsk sokkel fra land skal dekkes med vindkraft, hvor mange nye vindmøller vil da måtte bygges på fastlandet?

Begrunnelse

Den offentlige debatten om elektrifisering av sokkelen har i stor grad handlet om hvorvidt tiltaket reduserer globale klimagassutslipp eller ikke, eller om det medfører økte strømpriser for folk og for kraftkrevende industri. Det har vært knyttet mindre oppmerksomhet til det økte kraftbehovet som vil oppstå med regjeringens planer om å elektrifisere sokkelen.
Interesseorganisasjonen for vindkraft Norwea, har tidligere operert med et anslag på 15 TWh økt forbruk på sokkelen fremover, og har blant annet uttalt at Equinors planer om å elektrifisere sokkelen vil være umulig uten mer utbygging av vindkraft.

Tina Bru (H)

Svar

Tina Bru: Norge har i dag et overskudd av kraft i år med normale værforhold. Det forventes at kraftoverskuddet vil øke de nærmeste årene. I tillegg har Norge overføringsforbindelser til utlandet som gir ytterligere tilgang på kraft.
Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass har i forbindelse med KonKrafts statusrapport for olje- og gassnæringens klimastrategi mot 2030 og 2050 utarbeidet en prognose for fremtidig kraftforbruk ved kraft fra land. Prognosen tar utgangspunkt i forventet kraftforbruk fra anlegg som 1) er i drift i dag, 2) besluttet/planlagt, 3) mulig/omtalte prosjekter og 4) identifiserte prosjekter med større usikkerhet. Dersom alle disse prosjektene gjennomføres vil det gi et totalt kraftbehov opp mot 23 TWh i 2030. Rapporten oppgir ikke tilhørende effektbehov.
Gjennomsnittlig installert effekt for en landbasert vindturbin i Norge installert i 2020 er ifølge NVE 4,2 MW, som gjennom året produserer 14,6 GWh. Det gir lite mening og er ikke spesielt relevant å multiplisere opp dette tallet og på den måten stille opp hvor mange vindturbiner som kreves for å møte anslaget for elektrisitetsbehov på sokkelen. Petroleums-installasjonene på sokkelen krever uavbrutt strømforsyning. Vindkraft produserer kun når det blåser, og kan ikke alene dekke kraftbehovet på norsk sokkel. Når man skal vurdere mulighetene for elektrifisering må man se på kraftsystemets samlede evne til å møte behovet. Elektrifisering bidrar til mer effektiv energibruk og reduserte utslipp. Muligheten til å ta i bruk vårt fornybare kraftoverskudd til denne type tiltak er et av temaene i stortingsmeldingen om verdiskaping fra norske energiressurser som vi skal legge frem til våren.