Skriftlig spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1660 (2020-2021)
Innlevert: 16.03.2021
Sendt: 16.03.2021
Besvart: 24.03.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Åshild Bruun-Gundersen (FrP)

Spørsmål

Åshild Bruun-Gundersen (FrP): Hvordan vil statsråden følge opp Stortingets vedtak som skulle sikre at partnere får lov å være med på svangerskapsoppfølging, fødsel og på barsel?

Begrunnelse

Gravide kvinner er i en sårbar situasjon og opplever engstelse og uro når partner ikke får være med på fødsel og barsel. Spørsmålsstiller fremmet derfor forslag i Stortinget om at sykehus skal ta i bruk hurtigtest for å sikre at partner får være med på svangerskapsoppfølging og i fødsels- og barseltiden. Forslaget fikk enstemmig tilslutning i Stortinget.
Helse Bergen uttaler på sine hjemmesider at partner i hovedsak ikke får være med på ultralyd, og får være med på barselavdelingen i maks en time mellom klokka 17 og 20. Kvinneklinikken svarer til Bergens Tidende at de ikke ønsker å ta i bruk hurtigtester, fordi smittetrykket i Bergen er økende. Det fremstår som et underlig argument.
Én times samvær på barsel holder ikke. Spørsmålsstiller mener mor og hennes partner må sees som ett i forhold til smitte og at Stortinget har bedt om at hurtigtester tas i bruk for å sikre begge foreldrene mulighet til å være med på svangerskapsoppfølging og barselopphold.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg viser til mitt svar 10. mars på spørsmål nr. 1459 fra representanten Sigbjørn Gjelsvik.

Folkehelseinstituttet sier i sine anbefalinger om besøk i føde/barselavdelinger at det skal tilrettelegges for tilstedeværelse av partner/nærmeste pårørende (definert av den fødende selv) før og under fødselen, og i barseltiden. Det er imidlertid de enkelte helseforetakene som har ansvar for å tilpasse de nasjonale anbefalingene til den lokale situasjonen ved hver enkelt fødeavdeling.

Helsedirektoratet fikk den 17. februar i oppdrag å gi råd om hvilke smittevernstiltak som er nødvendige for å åpne for at partner er mer til stede, inkludert bruk av hurtigtester.

I sitt svar til Helse- og omsorgsdepartementet den 26. februar anbefaler Helsedirektoratet bruk av hurtigtester i situasjoner der det er nødvendig for å sikre partners mulighet til deltakelse før, under og etter fødsel. Det anbefales imidlertid ikke hurtigtesting av alle partnere.

Folkehelseinstituttet uttalte senere i sine råd til spesialisthelsetjenesten at avdelingene må etablere rutiner for pre-triagering av partner/nærmeste pårørende. Når dette er på plass, anses antigenhurtigtester, brukt som rutinemessig screening, å ha minimal tilleggsgevinst og anbefales derfor ikke.

I møtet jeg hadde med de regionale helseforetakene, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet den 3. mars ble Helsedirektoratets anbefalinger lagt frem. De regionale helseforetakene vil følge opp anbefalingene overfor sine helseforetak.