Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1961 (2020-2021)
Innlevert: 19.04.2021
Sendt: 19.04.2021
Besvart: 23.04.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Vil statsråden vurdere kunnskapsgrunnlaget fra NFF og legge det til grunn for lettelser for unge og unge voksne på godt organiserte arenaer, med godt smittevern, god smittesporing og sunne aktiviteter innenfor de forbehold rapporten omtaler, og ser statsråden også faren ved at slike tilbud holdes stengt med den konsekvens at unge heller driver uorganisert aktivitet med dårlig smittevern som igjen kan føre til økt smittetrykk?

Begrunnelse

Idretten i Norge har gjort en god jobb med å tilpasse seg smittevernreglene regjeringen har satt. De har i stor grad lagt til rette for forsvarlig smittevern og for smittesporing. Vi vet også at idretten er et helt avgjørende sosialt fellesskap for unge og særlig unge voksne. I tillegg er den en viktig kilde for mestring. Uten idretten blir hverdagen mindre meningsfull og mindre sunn for mange. NFF har laget en rapport som med visse forbehold om blant annet smittetrykk, der de henviser til forskning fra flere land som konkluderer med at smitterisikoen ved utendørsfotball er relativt liten. Jeg håper statsråden vil lytte til de stemmene fra idretten og jobbe for at unge og unge voksne som nå sliter som følge av pandemien får sitt sosiale fellesskap tilbake.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Idrett er viktig for den enkelte, for folkehelsen og for samfunnet. Langvarige smitteverntiltak påvirker muligheten til regelmessig idrettsaktivitet, sosialt samvær og en meningsfull fritid.
Jeg deler bekymringen over de konsekvenser restriktive tiltak har for mange idrettsutøvere – og særlig blant de unge og unge voksne i breddeidretten som gjennom den pågående pandemien ikke er gitt mulighet til å drive normal organisert idrettsaktivitet.
Kunnskapsgrunnlaget fra NFF som representanten viser til, "Rapport om konsekvenser for åpning av ordinær trening i breddefotballen for voksne", fikk jeg i likhet med kulturministeren oversendt fra Norges Fotballforbund 1. mars i år, og rapporten er kjent for våre fagetater. Det er viktig, slik det anbefales, å bygge videre på erfaringer fra toppfotballen og toppidretten i tilrettelegging og implementering av smitteverntiltak i breddeidretten for barn og unge og for voksne – med nødvendige tilpasninger. Toppidrettsutøvere lever i en "boble" både under trening og konkurranser, og et slikt regime vil være krevende i kombinasjon med et vanlig familie-, yrkes- eller studentliv, som trolig vil gjelde for fleste innen breddeidretten for voksne.
Smittesituasjonen i Norge er fortsatt krevende, det er geografiske forskjeller i smittepress og mer smittsomme muterte virusvarianter dominerer. Lokale utbrudd blir raskt brakt under kontroll med økt testing og smittesporing og med nødvendige kontaktreduserende tiltak. Situasjonen tilsier at vi alle fortsatt må leve med restriktive smitteverntiltak og med de begrensninger disse vil ha på mobilitet, sosial kontakt og livsutfoldelse en tid fremover, selv om vi nå åpner for en gradvis gjenåpning av samfunnet. For norsk idrett vil det også fortsatt være nødvendig å styrke motivasjonen i hele organisasjonen innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale smitteverntiltak.
Regjeringen la nylig frem sin plan for gradvis gjenåpning av samfunnet. Planen består av fire trinn. Trinn 1 i planen ble iverksatt fra fredag 16. april og innebar å gå tilbake til de nasjonale tiltakene slik de var før påske, med noen mindre justeringer. En helhetlig vurdering basert på tre sjekkpunkter vil avgjøre når vi kan gå videre fra ett trinn til et annet; smittesituasjon og sykdomsbyrde, kapasitet i helsetjenesten og status for vaksinasjonsprogrammet. Det er dermed data, og ikke dato, som er styrende. Trinn 2 kan tidligst skje i siste halvdel av mai. Videre gjenåpning av barne- og ungdomsidretten og breddeidretten for voksne vil sammen med øvrig fritidsaktivitet da bli vurdert i tråd med strukturen i regjeringens plan for gradvis gjenåpning.