Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2000 (2020-2021)
Innlevert: 22.04.2021
Sendt: 22.04.2021
Besvart: 28.04.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Hva gjøres for å bedre kollisjonssikkerheten for bussjåfører, hvilke initiativ er tatt for at bussene skal bli mer kollisjonssikre, hvilke krav stilles fra myndighetenes side, og er det aktuelt å få på plass en norsk standard?

Begrunnelse

Det har vært flere ulykker der busser har vært involvert og der bussjåfører har blitt alvorlig skadet. Dessverre har det også vært dødsulykker. Det er fra de ansattes organisasjoner blitt tatt opp at bussene må bli mer kollisjonssikre. Fra flere hold hevdes det at bussene er mindre kollisjonssikre nå enn før, og at sjåførplassen derfor er mer utsatt enn tidligere. Det kan vises til en ulykke der to busser kolliderte front mot front i lav hastighet, og der den ene sjåføren mistet livet og den andre ble alvorlig skadet.
Samferdselsministeren har tidligere uttalt at dagens standard på busser er for dårlig. Likevel ser det ut til å drøye før det blir noen endringer. Det er grunn til å tru at det trengs en norsk standard, eventuelt nordisk eller europeisk standard.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Arbeidet med å forhindre drepte og alvorlig skadde på norske veier har høy prioritet for norske myndigheter. Det arbeides derfor bredt, målrettet og systematisk på en rekke områder for å forhindre de menneskelige lidelsene og samfunnsmessige kostnadene som trafikkulykker representerer.

Norge er etter EØS-avtalen forpliktet til å akseptere busser som er godkjent i henhold til de felleseuropeiske kravene – noe som innebærer at vi ikke kan ha egne kjøretøytekniske krav som medfører at vi ikke godkjenner busser som er typegodkjente i EU. EU har ikke spesielle krav til frontbeskyttelse i buss.

Statens vegvesen har tatt opp problemstillingen knyttet til beskyttelse av fører i buss internasjonalt i arbeidsgrupper som de deltar i. Ettersom det er relativt få ulykker av denne type internasjonalt, har vi imidlertid ikke fått de andre landene med på å utvikle nye krav til frontbeskyttelse i buss. Utarbeidelse av internasjonale krav på dette området synes derfor ikke å være en prioritert oppgave, da det er andre områder som har høyere prioritet når det gjelder tiltak for å forbedre sikkerheten i trafikken i andre land.

Ettersom det de senere årene har vært alvorlige frontkollisjoner med buss i Norge - vil Statens vegvesen i samarbeid med Samferdselsdepartementet i løpet av året vurdere om det kan innføres krav til at buss som brukes i løyvemessig trafikk skal ha ekstra beskyttelse for fører som en del av bussens konstruksjon. En slik bestemmelse vil imidlertid gjøre bussen dyrere og utvalget av busser begrenses, da det ikke er alle bussprodusenter som leverer buss med ekstra forstrekning foran.

Til orientering viser jeg til at fra 6. juli 2022 trer EUs sikkerhetsforordning 2019/144/EU i kraft. Denne inneholder krav om førerstøttesystemer for buss, hvor det blant annet vil bli krav til automatisk bremsesystem for buss klasse 3 (turbuss).