Skriftlig spørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:2008 (2020-2021)
Innlevert: 23.04.2021
Sendt: 23.04.2021
Besvart: 30.04.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Jorodd Asphjell (A)

Spørsmål

Jorodd Asphjell (A): Flere studier og rapporter dokumenterer det samme som norske helsemyndigheter flere ganger offentlig har gitt uttrykk for; selve fotballaktiviteten medfører forsvinnende liten smittefare. NFF har utarbeidet en protokoll som gjør aktiviteten ytterligere trygg mot smitte.
Hvorfor opprettholder regjeringen likevel et forbud mot å trene som normalt for spillere over 20 år?

Begrunnelse

Norges fotballforbund har fått utarbeidet en rapport på basis av nasjonale og internasjonale studier, under ledelse av Professor i medisinsk mikrobiologi Ørjan Olsvik. Rapporten viser at det er forsvinnende lite smitte forbundet med selve fotballaktiviteten. Det er rapportert om ett kjent tilfelle etter 150 000 kamper med 277 000 spillere og 300 000 frivillige i breddefotballen for de under 20 år i fjor. Tilsvarende tall finnes for alle aldersgrupper internasjonalt. Helsedirektoratet har flere ganger gitt uttrykk for at det er publikum og kiosk-køen de er bekymret for, til tross for at dette ikke finnes på breddetrening for voksne. Voksne breddespillere kan møtes på trening, men ikke spille fotball som normalt, tross at dette er dokumentert svært lite smittefarlig. Dette har konsekvenser for frafall, fysisk og psykisk helse og det øker aktivitetene på mer smittefarlige sosiale arenaer.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Idrett er viktig for alle – for samfunnet og for folkehelsen – og ikke minst for den enkelte.
Langvarige smitteverntiltak påvirker muligheten til regelmessig idrettsaktivitet og en meningsfull fritid. Jeg deler bekymringen over de konsekvenser restriktive tiltak har for mange idrettsutøvere, og særlig blant de unge voksne i breddefotballen som gjennom den pågående pandemien i likhet med breddeidretten for øvrig ikke er gitt mulighet til å drive normal organisert idrettsaktivitet. Jeg ser også at dette kan påvirke frafallet fra organisert idrettsaktivitet. I våre vurderinger når det gjelder breddeidretten for voksne, herunder breddefotballen, har vi lagt til grunn Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet sine faglige vurderinger og anbefalinger. Samtidig vil jeg legge til at trening har vært tillatt gjennom hele pandemien. Den nasjonale anbefalingen for voksne innebærer at det nå er tillatt med organisert trening både innendørs og utendørs i grupper på hhv inntil 10/20 personer med 1 meters avstand.
Rapporten som representanten viser til, "Rapport om konsekvenser for åpning av ordinær trening i breddefotballen for voksne", fikk jeg i likhet med kulturministeren oversendt fra Norges Fotballforbund 1. mars i år. Rapporten er kjent for våre fagetater. Det er viktig, slik det anbefales, å bygge videre på erfaringer fra blant annet toppfotballen i tilrettelegging og implementering av smitteverntiltak i breddefotballen for voksne samt i selve fotballaktiviteten.
Smittesituasjonen i Norge er fortsatt krevende, det er geografiske forskjeller i smittepress og mer smittsomme muterte virusvarianter dominerer. Lokale utbrudd blir raskt brakt under kontroll med økt testing og smittesporing og med nødvendige kontraktreduserende tiltak. Situasjonen tilsier at vi alle fortsatt må leve med restriktive smitteverntiltak og med de begrensninger disse vil ha på mobilitet, sosial kontakt og livsutfoldelse en tid fremover, selv om vi nå åpner for en gradvis gjenåpning av samfunnet. For norsk idrett vil det også fortsatt være nødvendig å styrke motivasjonen i hele organisasjonen innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale smitteverntiltak.
Regjeringen la nylig fram en gjenåpningsplan som består av fire trinn. En helhetlig vurdering basert på tre sjekkpunkter vil avgjøre når vi kan gå videre fra ett trinn til et annet; smittesituasjon og sykdomsbyrde, kapasitet i helsetjenesten og status for vaksineringen. Det er data og ikke datorer som er styrende. Videre gjenåpning av breddeidretten for voksne, herunder breddefotballen, vil sammen med øvrig fritidsaktivitet bli vurdert i tråd med strukturen i regjeringens plan for gjenåpning. Trinn 1 i planen ble iverksatt fra fredag 16. april og innebar å gå tilbake til det nasjonale tiltaksnivået før påske. Trinn 2 i gjenåpningsplanen vil tidligst kunne skje i andre halvdel av mai.