Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til næringsministeren

Dokument nr. 15:2077 (2020-2021)
Innlevert: 30.04.2021
Sendt: 30.04.2021
Besvart: 07.05.2021 av næringsminister Iselin Nybø

Helge André Njåstad (FrP)

Spørsmål

Helge André Njåstad (FrP): Hva gjør statsråden for å for å få en snarlig avklaring om innreisebegrensninger for norske sjøfolk til Storbritannia?

Begrunnelse

Det har seg slik at fiskefartøy som har sitt arbeid innenfor 12 nm fra de britiske fastlandet må ha arbeidstillatelse (frontier worker permit) for å utføre sitt arbeid. En slik arbeidstillatelse er ikke nødvendig for ordinær fraktetransport innenfor 12nm. Det har nylig oppstått en intern konflikt i Storbritannia om hva som anses som fraktetransport. Det britiske innenriksdepartementet anser nemlig brønnbåter og servicebåter som fishing vessels operating wholly or mainly in UK territorial waters. Det britiske samferdselsdepartementet er av samme mening som norske myndigheter om at brønnbåter og servicebåter er frakteskip. Dette er videre definert at skipene er fraktefartøy internasjonalt, da skipene har både maritim besetning og følger internasjonale regler og plikter innenfor skipsfarten. Så lenge innreise/arbeidsrestriksjonene pågår, betyr dette at norske rederier ikke kan sende mannskap til Storbritannia for mannskapsbytte. Flere rederier har allerede fått tilbakesendt sine ansatte, som da må i innreisekarantene i Norge. Innreisebegrensningen før også til at de norske rederiene ikke kan ta nye oppdrag og pågående oppdrag ikke kan utføres, ettersom Storbritannia hverken har tilgang på utstyr eller sjøfolk med kompetanse til å utføre arbeidet. Videre kan de norske sjøfolka miste sine arbeidsplasser. Næringen er i stor usikkerhet og må ha en snarlig løsning på utfordringene.

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: Storbritannias uttreden av EØS og Det indre marked fra 1.1. 2021 har medført en del utfordringer for næringslivet, både på grunn av villet britisk politikk og på grunn av utilsiktede konsekvenser av endret regelverk. Jeg er kjent med at Storbritannia nå krever at norske sjøfolk må søke om britisk arbeidstillatelse for å operere på norsk-registrerte brønnbåter innenfor Storbritannias 12-mils-sone, på lik linje med arbeidstakere som skal arbeide på land. Nærings- og fiskeridepartementet fikk informasjon fra næringen om den nye praksisen i slutten av februar, og norske myndigheter tok da saken opp på embetsnivå med britiske myndigheter for å anmode om at saken ble løst. Saken håndteres av ulike britiske departementer, koordinert av innenriksdepartementet, og endelige tilbakemeldinger har dessverre latt vente på seg. Saken skaper uforutsigbarhet og er til skade for både norsk og britisk næringsliv.

Fra norsk side argumenterer vi for å innvilge unntak fra de nye kravene fordi brønnbåter må anses som frakteskip og mannskapet om bord er sjøfolk. Denne statusen er nedfelt både i norsk og britisk regelverk. Departementets vurdering er at britisk regelverk gir mulighet for unntak for mannskap om bord på disse frakteskipene. Jeg mener også at brevvekslingen mellom den norske og britiske regjeringen om maritim transport og sjøfolk fra desember 2020 skulle tilsi at praksis fra før Brexit videreføres så lenge frihandelsavtaleforhandlingene pågår, og at det derfor ikke skal kreves arbeidstillatelse for mannskap på norske brønnbåter.

Da det ikke hadde kommet entydige avklaringer fra britisk side, sendte jeg 28. april et brev til den britiske transportministeren Grant Shapps. I brevet redegjør jeg for vår sterke bekymring og anmoder om at transportministeren bistår slik at saken blir løst. Vi håper å få gehør for våre argumenter, og at transportdepartementet i dialog med innenriksdepartementet kan bidra til en rask og positiv løsning.

Norsk næringsliv trenger klare og forutsigbare rammer å forholde seg til. Jeg vil derfor følge denne saken tett fremover.