Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:2109 (2020-2021)
Innlevert: 03.05.2021
Sendt: 04.05.2021
Besvart: 11.05.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): I lys av avsløringene om at ansatte i meglerhus har presentert kjøpsanbefalinger i etterkant av egne kjøp og dermed kunnet påvirke aksjekursene til egen vinning, ser statsråden noe behov for å regulere egenhandel strengere enn i dag?

Begrunnelse

En rekke avsløringer i media har belyst at flere ansatte i meglerhus som publiserer analyser om aksjemarkedet har publisert kjøpsanbefalinger like etter egne kjøp og dermed kunnet påvirke avkastning fra egne aksjekjøp. Dagens praksis om egenhandel er basert på anbefalinger utarbeidet av bransjens egen interesseorganisasjon, Verdipapirforetakenes Forbund. Disse er å finne i anbefaling. Nr. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Någjeldende regulering av egenhandel for ansatte i meglerhus bygger på EUs direktiv 2014/65 om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II). Det følger av verdipapirhandelloven § 9-16 (1) nr. 6 at foretaket «skal ha tilfredsstillende interne retningslinjer, rutiner og kontrollmetoder for personlige transaksjoner som foretas av foretakets ledere, ansatte og tilknyttede agenter». Dette må sees i sammenheng med lovgivningens krav til håndtering av interessekonflikter. Det er fastsatt utfyllende regler om egenhandel i kommisjonsforordning 2017/565, som er inkorporert i verdipapirforskriften og gjelder som norsk rett med tilpasninger som følger av EØS-avtalen. MiFID II bygger her på en tilnærming om fullharmonisering av regelverket i EU/EØS, med til dels detaljerte regler og som til sammen etablerer et omfattende rammeverk rundt egenhandel i meglerhus. Reglene erstattet tidligere bestemmelser i verdipapirhandelloven som hadde noe mer omfattende bestemmelser om ansattes egenhandel (bl.a. handelsforbud i derivater mv. og regler om bindingstid), men mindre strenge krav til foretakenes oppfølgingsrutiner mv. Verdipapirlovutvalget foretok grundige vurderinger av spørsmål knyttet til egenhandel, jf. NOU 2017: 1 Markeder for finansielle instrumenter. Utvalgets vurderinger fikk bred støtte i høringsrunden og ble fulgt opp av departementet i Prop. 77 L (2017-2018).

Som generell bestemmelse følger det av kommisjonsforordningen artikkel 29 at verdipapirforetak skal ha adekvate ordninger for å hindre ulovlig egenhandel for enhver «relevant person» som er involvert i aktiviteter som kan foranledige en interessekonflikt, eller som har tilgang til innsideinformasjon eller annen konfidensiell informasjon vedrørende kunder eller transaksjoner, som følge av en aktivitet den aktuelle person utfører på foretakets vegne. Verdipapirforetakene skal sikre at relevante personer ikke utfører egenhandel i nærmere angitte situasjoner. Det fremkommer også flere detaljkrav i bestemmelsen, bl.a. om rådgivning og informasjonsdeling. Det er videre angitt krav til foretakenes ordninger, bl.a. knyttet til kunnskap om reglene og organisasjonens tiltak blant relevante personer, rapportering/informasjonsinnhenting og oversikt over egenhandler.

I artikkel 37 er det supplerende bestemmelser om investeringsanalyser. Her fremkommer det bl.a. krav til foretakenes ordninger når det gjelder egenhandel for analytikere og andre relevante personer med kjennskap til forventet tidsplan eller forventet innhold av en investeringsanalyse (med noen nærmere kvalifikasjoner) og egenhandel ellers for relevante personer som er involvert i utarbeidelsen av investeringsanalyser.

Egenhandelsreglene skal ivareta den alminnelige tilliten til verdipapirmarkedet og forebygge interessekonflikter. De strenge kravene til foretakenes rutineverk, oppfølgingsrutiner og årvåkenhet følges opp av Finanstilsynet gjennom tilsynsvirksomhet og ev. påfølgende bruk av sanksjonsbestemmelsene i verdipapirhandelloven. Verdipapirforetakene må derfor for sin del ha høy bevissthet om problemstillingen og fortløpende vurdere om rutineverket og den faktiske oppfølgingen er i tråd med verdipapirhandellovens krav.

Jeg vil følge utviklingen og fortløpende vurdere egenhandelsreglene i lys av regelverksutviklingen i EU.