Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:2152 (2020-2021)
Innlevert: 06.05.2021
Sendt: 10.05.2021
Besvart: 19.05.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Stortinget har vedtatt og bevilget penger til oppstart av Nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk museum. men regjeringen holder tilbake pengene som er bevilget og har satt en forutsetning for tilskuddet at det faglige samarbeidet mellom NSM og Anno museum styrkes. Det er ikke oppnådd et slik samarbeid på tross initiativ fra NSM. Det er regjeringens ansvar å realisere vedtaket om oppstart av nytt museumsbygg og sikre at ikke andre aktører hindrer vedtaket blir realisert.
Kan statsråden garantere at tilskuddet blir utbetalt raskt?

Begrunnelse

Etter veldig mange års arbeid er det gjort prinsippvedtak og det er helt nødvendig at pengene som er bevilget for å kunne gå videre nå. NSM er nå ved avslutningen av en prosjekt-konkurranse for det nye bygget og arkitektene jobber videre. Utgiftene løper og det er nødvendig at Statsråden nå griper inn og sikrer framdrift. Det kan ikke slik at statsråden lar en annen aktør i museumsfeltet stoppe et meget viktig museumsbygg Stortinget har vedtatt.

Abid Raja (V)

Svar

Abid Raja: Jeg er svært glad for at Stortinget bevilget penger til Norsk Skogfinsk Museums nye formidlingsbygg på Svullrya i Grue kommune, i tråd med regjeringens forslag. Dette er et godt og viktig prosjekt som Norsk Skogfinsk Museum har arbeidet med i lang tid, og vi har i flere år forsøkt å finne rom til prosjektet på Kulturdepartementets budsjett. Norge har et særlig ansvar for den skogfinske kulturarven på bakgrunn av ratifiseringen av UNESCO-konvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter.
Samtidig har vi også ansvar for å sikre at de 106,6 mill. kroner Stortinget har gitt tilsagn om til prosjektet, blir forsvarlig forvaltet. NSM er en liten organisasjon med kun fem ansatte og uten tidligere erfaring med større byggeprosjekter. Det er ingen presedens for å tillegge en så liten institusjon eneansvar for et prosjekt i denne størrelsesorden. I budsjettproposisjonen som lå til grunn for Stortingets vedtak, uttalte departementet derfor at:
En forutsetning for tilskuddet vil være at det faglige samarbeidet mellom NSM og Anno museum styrkes for å sikre en mer robust organisasjon for gjennomføring av prosjektet, og et større faglig nettverk som vil bidra til å gi den skogfinske kulturarven bedre vilkår.
Hvordan dette premisset skal imøtekommes i praksis, er noe de to partene, Norsk Skogfinsk Museum og Anno museum, i utgangspunktet burde ha de beste forutsetningene for å finne en god løsning på. Det har de siste månedene vært dialog mellom de to museene og avholdt flere møter om saken, men det er ikke oppnådd enighet om en tilfredsstillende modell.
Departementet arbeider med sikte på en snarlig løsning, slik at prosjektet kan videreføres og bygget realiseres snarest mulig.