Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:2153 (2020-2021)
Innlevert: 07.05.2021
Sendt: 10.05.2021
Besvart: 21.05.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Med enkle grep kan vindturbiner gjøres mer fuglevennlige. Norsk Institutt for Naturforskning viser til at enkle tiltak som å male rotorblader eller tårn kan redusere risikoen for fuglekollisjoner betraktelig.
Vil statsråden ta initiativ til at NVE endrer konsesjonene som er gitt slik at det stilles krav om feks å male rotorblader svarte?

Begrunnelse

I takt med at flere og større vindparker ser dagens lys, kan antallet fugler som blir drept av vindturbiner øke. Dette kommer i tillegg til andre utfordringer, som tap og forringelse av naturområder.
I en artikkel fra Norsk Institutt for Naturforskning sier forsker Roel May: "Heldigvis finnes det kostnadseffektive tiltak som kan tas i bruk for å redusere risikoen for at fugler skal kollidere med vindturbinene". Svart maling på et av turbinbladene er et mulig tiltak for å redusere faren for fugl.
I et forsøk i Smøla vindpark gikk fugledødeligheten ned med 70% etter at et av de tre rotorbladene ble malt svarte. Økt kontrast gjør vindmøllene mer synlige for fugl, og de kan lettere styre unna.
I forbindelse med utbyggingen av Øyfjellet vindkraftverk, har Eolus som er utbygger, nektet å male et av rotorbladene svarte. Konsesjonen kan endres av NVE og et slikt pålegg kan gis.

Tina Bru (H)

Svar

Tina Bru: Jeg er kjent med at studier med maling av turbinblader og tårn har gitt gode resultater mht. fuglekollisjoner. Dette er kunnskap vi må bygge videre på, og som kan ha betydning for hvordan konsesjonsvilkår for vindkraft utformes fremover.

At en konsesjonær er skeptisk til forslag om å male turbinblader sorte, kan forstås ut ifra vilkårene om fargevalg, som er nedfelt i konsesjonen. Der heter det stort sett at turbinene skal være hvite eller lysegrå. Dette er fastsatt med sikte på å dempe inntrykket av turbinene mest mulig.

De fleste konsesjoner til vindkraftverk har i dag vilkår om at det kan pålegges undersøkelser av mulige virkninger for naturmangfold i driftsperioden. Dette gjelder for eksempel det omtalte Øyfjellet vindkraftverk. Videre er det typisk satt vilkår om at NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser. Adgangen til å endre vilkår følger også av energiloven § 10-4 første ledd.

Hvorvidt det skal pålegges undersøkelser for å klargjøre virkninger for naturmangfold, og ev. endres konsesjonsvilkår med sikte på nye avbøtende tiltak for fugl, må i første rekke vurderes av NVE som del av tilsynsvirksomheten med vindkraftverk i drift. Dersom det skulle bli aktuelt å male turbinblader og -tårn, må dette vurderes opp imot andre hensyn som landskap, reindrift og visuelle virkninger.