Skriftlig spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:2247 (2020-2021)
Innlevert: 20.05.2021
Sendt: 21.05.2021
Besvart: 07.06.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Åshild Bruun-Gundersen (FrP)

Spørsmål

Åshild Bruun-Gundersen (FrP): Vil statsråden bidra til at Froland kommune kan få en privat skole?

Begrunnelse

En privat friskole ønsker å etablere seg i Froland, og har primært søkt om å etablere 1-10.trinn for inntil 300 elever. Søknaden er nå nedjustert til 200 elever.
Søknaden er behandlet i utdanningsdirektoratet, som dessverre har anbefalt å avslå søknaden begrunnet i mulige negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet. Den påstanden kan bestrides. I Froland kommune er det i dag én stor skole med til sammen 785 elever, nå fordelt på to lokaliteter på grunn av kapasitetsutfordringer. I tillegg er det en liten distriktskole på Mykland for 1-7.trinn med 16 elever, som har vært diskutert nedlagt i årevis helt uavhengig av en eventuell etablering av friskole i kommunen.
Froland kommune har sterk befolkningsvekst, og dermed hatt behov for flere utvidelser av skolebygg de senere årene og har fremdeles et slikt behov. I 2014 ble Blakstad barneskole nedlagt, men til tross for at Froland barneskole ble utvidet med mer kapasitet i 2010 så ble kapasiteten sprengt og Blakstad skole gjenetablert som 1-4. skole i 2018 med plass til 92 elever. Kommunen diskuterer nå videre utvidelse av kapasitet i den offentlige skolen.
Froland kommune har rundt 6.000 innbyggere fordelt på 644 km². Kommunen har ikke noe fungerende kollektivtilbud og lange avstander, som gjør det praktisk vanskelig for foreldre å velge å benytte friskoletilbud i nabokommunene Arendal/Grimstad.
Undertegnende mener det er avgjørende viktig å la familier få mer valgfrihet og muligheter til å selv velge blant ulike skoletilbud som passer for dem. Det offentlige har ikke monopol på gode løsninger og etablering av en friskole vil gi innbyggerne i Froland en etterlengtet mulighet til å velge et alternativ til den offentlige skolen. For en stor andel av innbyggerne i Froland er det i dag ingen reell mulighet til å velge en annen skole enn den ene offentlige skolen som er etablert. Jeg håper regjeringen kan se velvillig på søknaden til Kristen Friskole Froland og støtte opp om etableringen. En slik etablering vil bidra til å gi innbyggerne mer valgfrihet og samtidig avlaste kommunens utfordringer knyttet til behov for mer kapasitet.

Guri Melby (V)

Svar

Guri Melby: Spørsmålet som er stilt er om jeg som statsråd kan bidra til at Froland kommune kan få en privat skole.

En søknad om å etablere en friskole i Froland kommune er avslått av Utdanningsdirektoratet. Avslaget er begrunnet med at en etablering vil kunne ha negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet. Skolen har påklaget avslaget. Saken ble sendt 16. mars 2021 fra Utdanningsdirektoratet til klagebehandling i Kunnskapsdepartementet.

Så lenge saken er under klagebehandling kan jeg ikke gi noe svar på om klagen vil bli innvilget eller om Utdanningsdirektoratets avslag vil bli stadfestet.

Jeg tar sikte på at saken skal være ferdig behandlet her i departementet innen utløpet av juni 2021.