Skriftlig spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:2248 (2020-2021)
Innlevert: 20.05.2021
Sendt: 21.05.2021
Besvart: 25.05.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Åshild Bruun-Gundersen (FrP)

Spørsmål

Åshild Bruun-Gundersen (FrP): Vil statsråden vurdere å innføre en tilbakekjøpsgaranti i fastlegeordningen, der selvstendig næringsdrivende fastleger ikke lykkes med å overføre eller selge praksisen sin?

Begrunnelse

Stadig flere selvstendig næringsdrivende fastleger sliter med å få solgt praksisen sin. Det finnes i dag ingen kartlegging over hvor stort dette omfanget er. Mangel på tilstrekkelig antall fastleger i Norge har ført til store utfordringer og økonomiske tap for de fastlegene som ønsker å avvikle sin praksis, men ikke har noen å selge den til. I slike tilfeller blir de stående med økonomisk ansvar for månedlige driftsutgifter og mange vil også sitte igjen med restlån som de må betale på, for en arbeidsplass de har sluttet på. Dette kan potensielt true fastlegeordningen og bidra til å gjøre rekruttering enda vanskeligere enn det allerede er. For å redusere denne risikoen har flere kommuner valgt å tilby en tilbakekjøpsgaranti til fastleger som etablerer seg i kommunen, eksempelvis Bergen.
Undertegnede har full forståelse for at mange nyutdanna leger vegrer seg for å etablere en praksis hvor inngangskostnaden er 1-1,5 millioner kroner, i tillegg til månedlige driftsutgifter, dersom de ikke kan være trygge på at det er mulig å selge praksisen igjen senere. Det er fint at flere kommuner ser verdien av å etablere en tilbakekjøpsgaranti, men dette er et landsomfattende problem som bør ha en landsomfattende løsning.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Situasjonen i fastlegeordningen har vært krevende over noe tid. Jeg er kjent med at flere kommuner må arbeide aktivt for å løse situasjonen i sin kommune. Slik har det alltid vært, men utfordringene har økt de siste årene. Gode løsninger lokalt vil ofte være helt nødvendig for å sikre at kommunene kan ivareta sitt sørge-for ansvar, og vil ofte være rimeligere enn alternativene med stor utskifting og vikarstafetter. Jeg er glad for at kommuner gjør en god jobb for å sikre innbyggerne at deres rett til en fastlege ivaretas.

Regjeringen er opptatt av å bevare fastlegeordningen. Regjeringen la derfor i mai 2020 fram handlingsplanen for allmennlegetjenesten. Handlingsplanen har 3 målområder; en attraktiv og trygg karrierevei, god kvalitet til alle og at fremtiden er teambasert. Det inngår 17 tiltak i handlingsplanen som gjelder for perioden 2020-2024. Handlingsplanen ble lagt fram med en forpliktende opptrappingsplan. Regjeringen har forpliktet seg til å fremme forslag om å styrke allmennlegetjenesten med 1,6 mrd. kroner fram til og med 2024 sammenlignet med Saldert budsjett for 2020.

Allerede i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble finansieringsordningen endret. Basisfinansieringen ble endret og styrket. Det ble innført et grunntilskudd til alle nye fastleger med virkning fra 1. mai 2020. Grunntilskuddet gjør det tryggere å etablere seg som fastlege med 0-(kort) liste. Som ny fastlege er man sikret en inntekt svarende til 500 listeinnbyggere i to år. For å legge til rette for redusert arbeidsbelastning for etablerte fastleger, samt gjøre det tryggere å bli fastlege, ble det innført et knekkpunkt i per capitatilskuddet. Fastlegene får fra 1. mai 2020 bedre betalt for de 1000 første pasientene på listen. I revidert nasjonalbudsjett for 2021 foreslår vi å øke basistilskuddet under knekkpunktet ytterligere. Denne endringen bidrar til at en fastlege tjener bedre for lister under 1000 enn tidligere og vil kunne gjøre det lettere for en ny lege å kjøpe praksis fra fratredende lege.

Fastlegeordningen er regulert i både lov, forskrift og avtale. Overtakelse av hjemmel er regulert i rammeavtalen ASA 4310 mellom Legeforeningen og KS. Staten er ikke part i avtalen.

I henhold til punkt 5.6 i avtalen Vilkår i forbindelse med tildeling av avtalehjemmel har fratredende lege rett t il å kreve overdratt praksis til overtagende lege. Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege. Kommunen er ikke part i denne avtalen. Blir fratredende og overtagende lege ikke enige om overdragelsesbeløpet innen 5 uker etter at kommunens tilbud er mottatt, fastsettes prisen av nasjonal nemnd (voldgift) oppnevnt av Legeforeningen.

Jeg legger rammeavtalen til grunn. Overdragelse av praksis er et anliggende som er regulert i avtalen mellom KS og Legeforeningen. Jeg vil derfor ikke foreslå en nasjonal tilbakekjøpsgaranti.