Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2356 (2020-2021)
Innlevert: 02.06.2021
Sendt: 03.06.2021
Besvart: 09.06.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Hva er grunnen til at Statens Vegvesen ikke kan inngå forlik på grunnlag av en dom som innebærer et erstatningsansvar betydelig under den ramme som er bevilget for det endelige oppgjøret og som entreprenøren aksepterer?

Begrunnelse

Jeg viser til Regjeringens forslag til i tilleggsbevilgning i Prop 47 S (2020-2021):
Rv. 110 Ørebekk–Simo – endra kostnadsramme Prosjektet er m.a. omtalt i Prop. 50 S (2014–2015) Utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Nedre Glomma i Østfold. Det er sist omtalt i Prop. 1 S (2019–2020), side 102–103. Prosjektet opna for trafikk i 2019. Opninga har blitt utsett ein rekkje gonger, m.a. på grunn av at vanskelege grunntilhøve har forseinka bygginga av Seutbrua. Som ein konsekvens av dette blei kostnadsramma til prosjektet auka til 900 mill. 2018-kr i samband med Stortingets behandling av Prop. 17 S (2018–2019) Endringar i statsbudsjettet 2018 under Samferdselsdepartementet, og Innst. 111 S (2018–2019). Etter at prosjektet blei ferdig, har entreprenøren og Statens vegvesen ikkje blitt samde om sluttoppgjeret. Usemja er hovudsak knytt til arbeidet med Seutbrua. Samferdselsdepartementet legg opp til at Statens vegvesen inngår eit forlik med entreprenøren. Totalkostnaden for prosjektet vil bli høgare enn gjeldande kostnadsramme. Samferdselsdepartementet foreslår derfor å auke kostnadsramma til 1 045 mill. kr, jf. forslag til romartals vedtak
Begrunnelsen for økningen i kostnandsrammen på 145 millioner begrunnes med at Statens Vegvesen inngår et forlik med entreprenøren, Park & Anlegg AS.
Det foreligger nå dom i saken om dette oppgjøret fra Fredrikstad Tingrett hvor entreprenøren tilkjennes en erstatning på 85 mill. kroner. Jeg er kjent med at entreprenøren er innstilt på å inngå forlik med Statens Vegvesen på grunnlag av dommen fra tingretten, men Statens Vegvesen har nå anket dommen, noe som innebærer nye runder i retten med tilsvarende økte utgifter til advokater for begge parter.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Forslaget til økt kostnadsramme med 145 mill. kr (fra 900 til 1 045 mill. kr) for prosjektet Rv. 110 Ørebekk-Simo i Prop. 47 S (2020-2021) var ment å dekke langt flere elementer enn kun krav i tvisten med entreprenøren Park & Anlegg AS. Økningen omfatter også midler til overskjønn, utbedring av setningsskader, gjenstående arbeider på støyentreprise/beplantning, leie av beredskapsbruer, konsulenthonorar for å fremskaffe "som bygget" dokumentasjon, samt advokat- og prosesskostnader. Deler av rammen er også brukt til å løse krav som Park & Anlegg hadde fremmet mot Statens vegvesen.

Staten v/Samferdselsdepartementet har påanket deler av Søndre Østfold tingretts dom. Årsaken til dette er at Søndre Østfold tingrett har tilkjent entreprenøren et beløp som er høyere enn det staten mener det er rettslig grunnlag for. De delene som er påanket gjelder først og fremst tingrettens vurdering av årsakene til de store forsinkelsene i prosjektet og entreprenørens krav om tillegg for såkalt plunder og heft. For forsinkelsene har tingretten etter statens syn ikke lagt tilstrekkelig vekt på det som skyldes entreprenøren selv, og den har tilkjent et for høyt beløp.

For plunderkravet, som er avsagt under dissens, ønsker staten en ny vurdering, da begrunnelsen i tingretten er svært kort.