Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:2400 (2020-2021)
Innlevert: 08.06.2021
Sendt: 08.06.2021
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 16.06.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Det er et demokratisk problem at mennesker med funksjonsnedsettelser er underrepresentert i folkevalgte organer. Mange er avhengig av BPA for å kunne delta. Nå kutter flere kommuner i innvilgede timer, slik at folkevalgte må si fra seg sine verv.
Hva vil statsråden gjøre for å hindre at dette skjer og sikre at folkevalgte med funksjonsnedsettelser ikke hindres i å inneha sine folkevalgte verv pga. mangel på nødvendig assistanse?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: På samme måte som stortingsrepresentanten mener jeg det er viktig at personer med funksjonsnedsettelser er representert i folkevalgte organer. Jeg forutsetter da også at kommunene legger til rette for at de kan delta i slikt samfunnsarbeid på lik linje med andre.

Personer med nedsatt funksjonsevne kan ha ulike behov knyttet til tilrettelegging, tjenester og andre hjelpetiltak. Som stortingsrepresentanten er kjent med er ikke brukerstyrt personlig assistanse (BPA) noen egen tjeneste, men en måte å organisere kommunale helse- og omsorgstjenester på. Som helse- og omsorgsminister har jeg vært opptatt av at kommunene tar denne organiseringsformen i bruk fordi den åpner for stor grad av selvstendighet og gir brukeren mulighet til større rådighet over eget liv.

Som stortingsrepresentanten også er kjent med, har regjeringen satt ned et utvalg som skal gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse. Det fremgår blant annet av mandatet at ordningen skal defineres som et likestillingsverktøy, og ikke en helseordning. Utvalget skal også se på hvordan BPA kan innrettes for å ivareta deltakelse i arbeid, utdanning og fritidsaktiviteter. Utvalgets innstilling vil være sentral i den videre diskusjonen om hva BPA-ordningen er og hva den skal være. Jeg ser frem til å motta utvalgets innstilling 15. desember 2021.